Arferion cwsg iach

I wella iechyd corfforol a meddyliol yn gyffredinol, mae angen cwsg o ansawdd da arnom. Gall diffyg cwsg wneud unrhyw anawsterau iechyd meddwl yn fwy amlwg a gall eich gwneud yn wael yn gorfforol hefyd.

Wrth greu gwell arferion amser gwely i’n helpu i gysgu’n well, gallwn wneud yn siŵr bod ein cyrff yn manteisio i’r eithaf ar amser i orffwys, a rheoli a gwella effaith y pethau a all ddigwydd yn ein bywydau i’n herio a rhwystro ein llesiant emosiynol.

Gall gwell arferion cwsg wella ein gallu i reoli straen, creu gwell perthynas â phobl, ein gwneud yn fwy cynhyrchiol a helpu ein teimlad cyffredinol o lesiant.

Cynghorion ar gyfer cysgu’n well:

1. Cael trefn arnoch eich hunan, fel bod gennych amser gwely penodol bob dydd
2. Creu lle tawel, braf i gysgu heb bethau i’ch symbylu
3. Osgoi sgriniau digidol am o leiaf awr cyn mynd i’r gwely [ffôn, teledu, gliniadur]
4. Rhoi eich ffôn ar ‘tawel’ neu ‘airplane mode’ yn ystod y nos
5. Bwyta’n iach
6. Torri i lawr ar alcohol ac ysmygu

 

Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn

  • Ein hymagwedd

    Mae ein hymagwedd wedi’i seilio ar asedau, wedi'i lywio gan drawma ac yn canolbwyntio ar wella

  • Beth yw newid system?

    Credwn fod angen diwygiad radical yn y system iechyd meddwl, a’r system iechyd, gofal cymdeithasol a’r sector cyhoeddus ehangach.