Sgiliau a chyflogaeth

Gall ein timau cyflogaeth weithio gyda chi ar eich nodau cyflogaeth a’ch lles. Gyda’ch gilydd, fe welwch ffyrdd y gallwch chi fagu hyder, gwella’ch iechyd meddwl, a chael mynediad at hyfforddiant a chyfleoedd.

Caerdydd – Bro Morgannwg – Rhondda Cynon Taf – Merthyr

Rhaglen Fentora Cyfoedion

Cefnogaeth un-i-un ar eich ffordd yn ôl i’r gwaith

Mae’r gwasanaeth Mentora Cyfoedion Di-waith yn cynnig cefnogaeth un-i-un wrth i chi ddod o hyd i’ch ffordd yn ôl i’r gwaith, wedi’i ddarparu gan fentoriaid sy’n deall yr heriau rydych chi’n eu hwynebu. Gallant weithio gyda chi i ddod o hyd i’r cyfleoedd gwirfoddoli, hyfforddi neu gyflogaeth sydd eu hangen arnoch.

Byddwn yn siarad â chi am eich nodau, ac yn gweithio gyda chi ar gynllun i’w cyflawni. Byddwn yn cwrdd â chi yn eich cymuned ac yn darparu gwybodaeth, cyngor ac arweiniad yn gyfrinachol i’ch cefnogi ar eich ffordd yn ôl i’r gwaith.

A yw hyn i mi? Mae’r rhaglen ar gyfer pobl sydd wedi profi heriau iechyd meddwl – fel pryder neu iselder ysbryd – neu sy’n gwella ar ôl defnyddio alcohol neu sylweddau.

Mae’r rhaglen ar gael os ydych chi:

  • Dros 25: Rydych chi wedi bod yn ddi-waith am fwy na 12 mis, neu’n derbyn ESA neu Gredyd Cynhwysol
  • 16 – 24: Nid ydych chi mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant.

Os nad ydych yn siŵr, cysylltwch â ni i wirio.

Ffôn: 01443 845975
E-bost: oows@platfform.org


Bwrdeistref Blaenau Gwent, Torfaen a Chaerffili

Academi Platfform

Adeiladu eich hyder, nodi’ch cryfderau, a chyfrif i maes beth sydd nesaf

Os ydych chi wedi bod allan o waith oherwydd heriau iechyd meddwl, neu’n teimlo bod yr heriau hynny’n effeithio ar eich hyder, gallwn ni weithio gyda chi i ddarganfod eich cam nesaf.

Mae Academi Platfform yn canolbwyntio ar eich nodau, eich cryfderau a’ch galluoedd, ac yn darparu hyfforddiant ac ysbrydoliaeth i oresgyn yr heriau rydych chi’n eu hwynebu, dysgu’r sgiliau rydych chi eu hangen, a meithrin yr hyder rydych chi ei eisiau.

Barod i symud ymlaen? Os ydych chi dros 25 oed ac yn ddi-waith yn economaidd neu’n ddi-waith yn y tymor hir, gall Platfform Academi weithio gyda chi i greu rhaglen wedi’i theilwra’n unigol. Bydd hyn yn eich helpu i gael mynediad at gyfleoedd gwirfoddoli, hyfforddi a chyflogaeth.

Siaradwch â ni:

Ffôn: 01495 245802
E-bost: connect@platfform.org


Bwrdeistref Blaenau Gwent, Torfaen a Chaerffili

Academi Platfform Ieuenctid

Adeiladu eich hyder, nodi’ch cryfderau, a chyfrif i maes beth sydd nesaf

Os ydych chi wedi bod allan o waith oherwydd heriau iechyd meddwl, neu’n teimlo bod yr heriau hynny’n effeithio ar eich hyder, gallwn ni weithio gyda chi i ddarganfod eich cam nesaf.

Mae Academi Platfform Ieuenctid yn canolbwyntio ar eich nodau, eich cryfderau a’ch galluoedd, ac yn darparu hyfforddiant ac ysbrydoliaeth i oresgyn yr heriau rydych chi’n eu hwynebu, dysgu’r sgiliau rydych chi eu hangen, a meithrin yr hyder rydych chi ei eisiau.

Barod i symud ymlaen? Os ydych chi’n byw ym Mwrdeistref Blaenau Gwent, Torfaen neu Caerffili, ac yn 18 – 24 ac nid mewn gwaith nac addysg, gall Platfform Academi Ieuenctid weithio gyda chi i greu rhaglen wedi’i theilwra’n unigol. Bydd hyn yn eich helpu i gael mynediad at gyfleoedd gwirfoddoli, hyfforddi a chyflogaeth.

Siaradwch â ni:

Ffôn: 01495 245802
E-bost: connect@platfform.org

Cefnogwyd y prosiect gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru. 


Bwrdeistref Caerffili

Pathways to Employment

Dewch o hyd i’ch llwybr ymlaen

Os ydych chi wedi bod allan o waith oherwydd heriau iechyd meddwl, neu’n teimlo bod yr heriau hynny’n effeithio ar eich hyder, gallwn ni weithio gyda chi i ddarganfod eich cam nesaf.

Mae prosiect Llwybrau at Gyflogaeth Platfform yn cynnig cymuned, hyfforddiant ac ysbrydoliaeth i oresgyn yr heriau rydych chi’n eu hwynebu. Gallwch chi gwrdd â phobl sydd wedi profi heriau tebyg, cael gwybodaeth i gefnogi eich lles, cyrchu hyfforddiant i ddysgu’r sgiliau rydych chi eu hangen a meithrin yr hyder rydych chi ei eisiau.

Barod i symud ymlaen? Os ydych chi dros 18 oed ac yr hoffech gael cefnogaeth i gael gafael ar gyflogaeth, hyfforddiant, gwirfoddoli a chymorth lles, gallwn weithio gyda chi i greu rhaglen wedi’i theilwra’n unigol.

Siaradwch â ni:

Ffôn: 01495 245802
E-bost: connect@platfform.org

Wedi’i ariannu gan Llwybrau at Gyflogaeth Cyngor Bwrdeistref Caerffili. 

Gall cyfranogwyr o Platfform Academi a Llwybrau at Gyflogaeth gael mynediad i’r Cyfarfod Croeso, cyfarfod wythnosol hamddenol, heb bwysau, gyda’i gilydd. Mae pobl yn dod draw i sgwrsio mewn awyrgylch cyfeillgar ac mae cyrsiau crefft, cerddoriaeth, prosiectau creadigol a lles dewisol.

Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn

  • Bywyd, gwaith a lles

    Mae ein prosiectau yn creu cyfleoedd i bobl nodi a harneisio eu sgiliau, cysylltu â chyfoedion a theimlo'n rhan werthfawr o'u cymuned.

  • Prosiectau

    Mae ein prosiectau’n canolbwyntio ar ddau faes eang; Atal Argyfyngau a’r Cartref a Bywyd, Gwaith a Lles.

Rydyn ni'n galw am newid; dewch gyda ni bob cam o'r ffordd. Cewch ddiweddariadau a byddwch yn rhan o'r hyn a ddaw nesaf.

Cofrestrwch