Sgiliau a chyflogaeth

Rydym yn cynnal amrywiaeth eang o brosiectau sy’n datblygu sgiliau pobl trwy hyfforddiant, cyfleoedd gwirfoddoli, lleoliadau gwaith cyflogedig a chefnogaeth yn y gwaith.

Rhaglen Mentora Cyfoedion:

Mae ein rhaglenni mentora cyfoedion yn cynnwys staff a chanddynt brofiad bywyd o gamdriniaeth sylweddau a/neu broblemau iechyd meddwl sy’n gallu rhannu eu harbenigedd a’u gwybodaeth er mwyn cynnig cyngor ac arweiniad i bobl sydd mewn sefyllfaoedd tebyg.

Mae ein mentoriaid yn cynnig cefnogaeth gyfrinachol am ddim yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg, RhCT a Merthyr i gael mynediad at hyfforddiant, addysg, gwaith cyflogedig a chefnogaeth yn y gwaith.

Darperir y gwasanaeth ar y cyd â NewLink Wales a Barod.

Llwybrau i Gyflogaeth:

Mae ein gwasanaethau Llwybrau i Gyflogaeth yn weithredol yng Nghaerffili ac yn canolbwyntio ar ddyheadau, cryfderau, profiad ac ailddysgu sgiliau neu ddysgu rhai newydd.

Nid yn unig ar gyfer pobl sydd am fynd yn ôl i weithio y mae’r prosiect hwn, ond ar gyfer pobl sy’n dymuno datblygu eu sgiliau, cysylltu â phobl a chael eu hysbrydoli. Rydym wedi datblygu nifer o gysylltiadau cadarnhaol gyda chyflogwyr a darparwyr hyfforddiant i sicrhau ein bod yn gallu bodloni anghenion unigolion a chefnogi pobl ble bynnag y maen nhw angen cymorth ar eu siwrne tuag at adferiad.

Academi

Rydym yn gweithio yn ardaloedd Blaenau Gwent, Caerffili a Thorfaen a gallwn gynnig cefnogaeth gydag iechyd meddwl a lles; yn ogystal â chefnogaeth i archwilio cyfleoedd sy’n gysylltiedig â gwaith, meithrin sgiliau a magu hyder, cael cyfleoedd gwirfoddoli, hyfforddiant a lleoliadau gwaith.