HomeAmdanom niDyma ni

Dyma ni

Rydym yn elusen gofrestredig, a lywodraethir gan Fwrdd Ymddiriedolwyr sy'n gyfrifol am ein cyfeiriad strategol. Daw ein hymddiriedolwyr, staff a gwirfoddolwyr o bob cefndir, pob un ag angerdd am les cynaliadwy i bawb.

Gallwch chi gwrdd â rhai ohonom ni yma:

 • David Davies

  Cadair

  Nid yw’r dulliau presennol o gefnogi pobl pan maen nhw’n wynebu heriau iechyd meddwl yn gweithio. Dyna pam y gwnaethom drawsnewid ein strategaeth a pham rydym am fod yn aflonyddgar ac yn adeiladol wrth edrych ar y system fel y mae.

  Fi yw Rheolwr Gyfarwyddwr y caffi-bariau Kin+Ilk yng Nghaerdydd. Rwyf hefyd wedi bod yn gweithio gyda Platfform ers 2011 a fi yw Cadeirydd y Bwrdd Ymddiriedolwyr.

  Rwy’n dod o bentref bach o’r enw Bedwas, ac fe fues i’n gweithio fel cyfreithiwr cymwysedig am ddwy flynedd ar hugain cyn dod yn entrepreneur. Er bod gennyf yrfa lwyddiannus, rwyf wedi cael anawsterau gyda fy iechyd meddwl. Ni fyddai llawer o bobl wedi bod yn ymwybodol o'r anawsterau hyn gan fy mod wedi llwyddo i’w cuddio, ond wrth i amser fynd yn ei flaen, roeddwn yn cael trafferthion cynyddol gydag OCD.

  Mae llawer o bobl yn cysylltu OCD â glanhau neu gasglu pethau’n ormodol, ond i mi, meddyliau ymwthgar yw’r broblem. Yr eironi yw bod y meddyliau ar eu gwaethaf pan fo pethau da’n digwydd; wrth gyrraedd cerrig milltir llawen neu pan ddaw cyfrifoldebau newydd.

  Llwyddais i wthio trwy’r anhawster i ryw raddau, ond ar ôl cyfnod arbennig o anodd, fe wnes i droi at therapïau siarad. Unwaith y dois o hyd i’r therapydd iawn, fe wnaeth hyn achub fy mywyd a dweud y gwir.

  Therapïau siarad ac ymwybyddiaeth ofalgar yw fy arfau pan fydd pethau’n mynd yn drech na fi – rwy’n meddwl ei bod mor bwysig nad yw pobl yn anwybyddu’r arwyddion eu bod mewn trallod meddyliol. Mae yna adnoddau a dulliau ymdopi sy’n gallu eich helpu i deimlo’n well. Mae ymwybyddiaeth ofalgar yn wych ar gyfer OCD. Dim ond un peth y gallwch chi feddwl amdano ar y pryd. O fyw yn y foment bresennol trwy’r adeg, allwch chi ddim edrych ymlaen nac yn ôl.

  Yn Hydref 2018, fe helpais i agor canolfan gwnsela a llesiant newydd Platfform, o’r enw Breathe. Mae’r ganolfan hon yng Nghaerdydd yn lle unigryw sy’n rhoi cyfle i bobl gael gafael ar weithgareddau cwnsela a llesiant.

  Caiff yr holl elw ei ail-fuddsoddi yng ngwaith Platfform, sy’n galluogi Breathe i gynnig cwnsela am bris isel i bobl sydd ar incwm isel neu sy’n ddi-waith. Nid pawb sy’n gallu fforddio cwnsela ond dylai fod gan bawb fynediad at fuddion cwnsela; dylem oll fedru cael yr help a’r gefnogaeth sydd ei angen arnom i edrych ar ôl ein hiechyd meddwl.

  Fy mhrif nod fel Cadeirydd Platfform yw gadael etifeddiaeth. Nid yw’r dulliau presennol o gefnogi pobl pan maen nhw’n wynebu heriau iechyd meddwl yn gweithio. Dyna pam y gwnaethom drawsnewid ein strategaeth a pham rydym am fod yn aflonyddgar ac yn adeiladol wrth edrych ar y system fel y mae. Nid oes cyfyngiadau i’n huchelgeisiau, mae’n gyfnod cyffrous iawn i fod yn rhan o fudiad dros newid.

 • Debbie Green

  Ymddiriedolwr ac Is-gadeirydd

  Debbie Green wyf fi ac rwy’n Ymddiriedolwr ac yn Is Gadeirydd yn Platfform. Fi yw’r ymddiriedolwr sydd wedi gwasanaethu’n hiraf erbyn hyn, er nad yw’n teimlo mor hir â hynny, gan fod Platfform yn fudiad uchelgeisiol sydd bob amser eisiau gwneud pethau newydd. Un o Lundain wyf i’n wreiddiol, ond ar ôl bod yn y brifysgol, symudais i Gaerdydd gyda fy mhartner, sy’n hanu o ogledd Cymru. Rwy’n byw yn y Mwmbwls nawr, ac yn atgyweirio byngalo yn ne Gŵyr. Mae gennyf un ferch sydd yn ei blwyddyn olaf yn y brifysgol.

  Fy swydd go iawn gyntaf oedd hyfforddi i fod yn gyfrifwr, gan nad oeddwn i’n gwybod beth i’w wneud gyda gradd mewn hanes. Ar ôl gadael fy swydd yn un o’r pedwar cwmni cyfrifon mawr, treuliais amser yn teithio yn India, de ddwyrain Asia ac Awstralia, cyn dychwelyd i’r Deyrnas Unedig a darganfod ar hap mai gweithio yn y sector dielw rwy’n angerddol drosto. Treuliais amser yn y Cyngor Celfyddydau cyn symud ymlaen i Chwarae Teg, yr elusen datblygu economaidd ar gyfer menywod. Ar hyn o bryd, rwy’n Brif Weithredwr ar gymdeithas dai, y Coastal Housing Group, yn Abertawe.

  Rwy’n dipyn o workaholic, felly does gen i ddim llawer o amser rhydd. Fodd bynnag, rwy’n mwynhau byw yn agos at y môr, ac rwy’n mynd allan am dro ar hyd yr arfordir pan bynnag fo’r cyfle’n codi. Rwy’n edrych ymlaen at gael ychydig o dywydd cynhesach er mwyn cael mynd i’r môr, gan fod nofio, yn enwedig yn yr awyr agored, yn rhywbeth rwyf wedi bod yn hoff iawn ohono erioed. Bu farw ein ci wedi’i achub yn ddiweddar ac unwaith y byddwn ni wedi symud i mewn i’n heiddo ein hunain rydym yn meddwl am gael ci arall; mae’r tŷ yn teimlo braidd yn wag heb un.

  Rwyf wedi meddwl erioed mod i’n “berson cryf”, ond lol llwyr yw hynny mewn gwirionedd, a phan fu farw fy mam yn gymharol ifanc, a dim ond ychydig ar ôl i mi gael fy merch, fe wnes i ddal ati fel arfer am ychydig o fisoedd, cyn suddo i isafbwynt llwyr. Mae hynny, wedi’i gyfuno a sefyllfaoedd llawn straen yn y gwaith, wedi gwneud i mi ailfeddwl am fy mlaenoriaethau a sut rwy’n edrych ar ôl fy hun. Tua’r adeg hwn, fe wnes i hefyd ddatblygu diddordeb mewn Bwdhaeth a myfyrio fel modd o feddwl yn wahanol amdanaf i fy hun ac am y byd. ’Dyw hynny ddim yn golygu nad wyf yn cael fy hudo gan botel o win coch a theisen o bryd i'w gilydd.

 • Charlotte Waite

  Cyfarwyddwr Trawsnewid & Newid System

  Charlotte ydw i, rwy’n dod o Gaerdydd ac rwy’n siarad Cymraeg. Rwyf wedi gweithio yn y sectorau gofal cymdeithasol a thai â chymorth am flynyddoedd lawer, yn gweithio i ddechrau fel ymarferydd cyn symud i rolau uwch a strategol.

  Fel Gweithiwr Cymdeithasol, bûm yn gweithio o fewn Gwasanaethau Plant, cam-drin sylweddau a digartrefedd, cyn symud ymlaen i Brifysgol De Cymru fel Arweinydd Rhaglen Gwaith Cymdeithasol. Yn 2014, ymunais â Solas Cymru fel Cyfarwyddwr Gwasanaethau Plant a Theuluoedd, lle datblygais lety â chymorth sydd wedi’i lywio gan drawma, a gwasanaethau symud ymlaen ar gyfer pobl ifanc digartref ac ymyrraeth deuluol i atal digartrefedd.

  Yn fwy diweddar, rwyf wedi treulio dwy flynedd ar secondiad gyda’r Ganolfan Cymorth Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod, yn arwain ar amgylchoedd wedi’u llywio’n seicolegol, ac yn deffro i’r angen dybryd am newid yn y system.

  Mae gennyf ddau o blant sy’n fy herio ac yn fy ysbrydoli. Rwy’n dysgu mwy ganddyn nhw nag y maen nhw’n ei ddysgu gennyf i. Rwyf wrth fy modd gyda bwyd da, felly mae’n ffodus nad oes gennyf gyfle bob amser i goginio a phobi fel rwy’n ceisio ei wneud ar rai penwythnosau.

  Enaid dawnsiwr sydd gennyf, rwy’n ceisio cadw’n heini ac mae symud fy nghorff yn brofiad myfyriol i mi, sy’n fy helpu i gadw fy meddwl yn iach.

 • Ewan Hilton

  Prif Weithredwr

  Nid yw cadw’r cytbwysedd iawn yn hawdd bob amser – ond rwy’n gwneud fy ngorau o hyd.

  Ewan wyf i, a fi yw Prif Weithredwr Platfform.

  Rwyf wedi gweithio yn y sector elusennol a thai yng Nghymru ers i mi symud i Gaerdydd pan roeddwn i’n bedair ar bymtheg oed. Rwy’n angerddol dros fy ngwaith ac wedi gweithio i fudiadau gyda phwrpas cymdeithasol erioed. Rwy’n ymwybodol ers plentyndod o’r diffyg cydraddoldeb a chyfiawnder cymdeithasol ofnadwy yn ein byd, ac mae hyn wedi gyrru llawer o’r hyn rwy’n ei wneud a’r ffordd rwy’n byw fy mywyd.

  Rwy’n byw yng Nghaerdydd – yn falch o fod yn un o drigolion Sblot, ac rwy’n mwynhau llawer o dripiau i Sbaen lle mae fy mhartner yn byw.

  Pan rwy’n edrych ar ôl fy iechyd corfforol ac emosiynol, fe welwch fi’n gwneud llawer o ymarfer corff, yn enwedig beicio. Dydw i ddim yn gyrru, felly rwy’n teithio o gwmpas ar fy meic ac ar drafnidiaeth gyhoeddus. Mi fydda’ i hefyd yn bwyta bwydydd iach, yn treulio llawer o amser gyda ffrindiau a theulu ac yn cerdded mynyddoedd.

  Rwy’n gwybod bob tro bydda’ i’n flinedig, dan straen neu angen gorffwys, gan fod y pethau hyn yn llithro o fy ngafael – dydw i ddim yn cael digon o ymarfer corff, rwy’n bwyta bwyd nad yw’n iach, yn yfed gormod o win ac yn cau fy hun i ffwrdd.

 • Nadine Holloway

  Dirprwy Gyfarwyddwr Cyllid

  Fy enw i yw Nadine ac rwyf wedi gweithio yn y byd cyllid ers mwy nag 20 mlynedd.

  Rwy’n Gyfrifydd Rheoli Siartredig (CIMA) ac mae gen i brofiad cyllid a chyflogres helaeth. Rwyf wedi gweithio ar bob lefel o’r adran gyllid ac wedi gweithio yn y sector yswiriant, gweithgynhyrchu, ac am y 10 mlynedd ddiwethaf, y sector elusennol. Rwyf hefyd yn gwirfoddoli fel trysorydd i’r clwb nofio lleol.

  Rwy’n angerddol dros helpu pobl. Rwy’n byw bywyd prysur iawn yn magu 3 o blant ifanc, fel teulu rydym yn mwynhau teithio, gwersylla a threulio cymaint o amser â phosibl gyda’n gilydd yn mwynhau bywyd. Rwy’n ymlacio trwy chwarae’r piano, ac yn fwyaf diweddar rwyf wedi dechrau beicio mynydd.

 • Liz Mander

  Cyfarwyddwr Gweithrediadau

  Fy enw i yw Liz a fi yw’r Cyfarwyddwr Gweithrediadau.

  Rwy’n byw yng Ngorllewin Cymru gyda fy ngŵr, ein dau o blant yn eu harddegau, ynghyd â chi defaid o’r enw Ethel a chath o’r enw Missy Moo Moo Cat!

  Treuliais fy mhlentyndod ym Mhorthcawl, ac yno mae gwreiddiau fy hoffter o’r traeth. Does dim byd tebyg i gael mynd am dro hir ar y traeth i glirio fy mhen a theimlo wedi fy adfywio.

  Graddiais o Brifysgol Abertawe yn 2001 gyda gradd mewn Cymdeithaseg, yn ansicr o hyd pa yrfa roeddwn am ei dilyn, er mod i’n gwybod, o dreulio amser yn tyfu i fyny gydag aelod o’r teulu a chanddynt broblemau dibyniaeth a phroblemau iechyd, mod i eisiau gweithio gyda phobl.

  Dros y blynyddoedd rwyf wedi gweithio mewn nifer o rolau cefnogol ym meysydd iechyd meddwl, anableddau dysgu a throseddu ymysg ieuenctid. Deuthum o hyd i fy nghryfder yn 2003 pan ymunais ag elusen trydydd sector o’r enw Caer Las, a threuliais 10 mlynedd yn gweithio ym maes tai â chymorth. Roedd yn fraint cael y cyfle i gwrdd a threulio amser gyda chymaint o bobl anhygoel a rannodd eu straeon a fy ysbrydoli gyda’u cryfder a’u natur benderfynol. Bydd lle arbennig yn fy nghalon am byth i’r atgofion a’r bobl y gwnes i gwrdd â nhw.

  Ymunais â Platfform yn 2016 fel Pennaeth Gwasanaeth yng Ngwent i barhau i weithio gyda fy angerdd dros weithio gyda phobl. Rwyf wirioneddol wedi mwynhau’r tair blynedd ers i mi fod yn gweithio yma. Rwyf wedi cwrdd â phobl anhygoel ac rwy’n parhau i gael fy syfrdanu gan gydymdeimlad fy nghydweithwyr.

  Mae cyfnodau wedi bod yn fy mywyd pan gefais brofiad o drafferthion iechyd meddwl fy hun, yn enwedig ar ôl genedigaeth fy mab. Yn ystod y cyfnodau hyn, dysgais mor bwysig yw gwneud amser i mi fy hun, boed hynny’n golygu mynd am dro, nofio, darllen neu siarad gyda ffrindiau a theulu.

  Rwyf bob amser yn awyddus i archwilio ffyrdd newydd o reoli straen bywyd prysur ac rwyf wedi darganfod gwefr newydd o wneud hyfforddiant dwysedd uchel ysbeidiol. Rwy’n mwynhau mynychu dosbarth sbinio ers rhai blynyddoedd, ac yn fwy diweddar, rwyf wedi dechrau gwneud ymarfer cylchol. Rwy’n cydbwyso hyn gyda threulio amser gyda fy ngŵr a’r plant.

 • Natasha Withey

  Swyddog Cyfryngau Digidol

  Natasha ydw i ac rwy’n gweithio fel Swyddog y Cyfryngau ac Ymgyrchoedd i Platfform.

  Un o Gaerdydd ydw i ac rwyf wedi bod yn ddigon ffodus i gael byw mewn lleoedd eraill gwych wrth astudio a gweithio; Exeter, Ffrainc, ac yn fwyaf diweddar, yr Eidal.

  Rwyf wedi gweithio mewn amrywiol rolau yn y sector cyhoeddus a’r trydydd sector ers imi raddio yn 2010, gan ddechrau fel Swyddog Ewropeaidd i Fwrdd yr Iaith Gymraeg, a gweithio fel Swyddog Cyfathrebu i’r elusen cerdded a beicio, Sustrans. Rwy’n gweithio yn Platfform ers Medi 2018.

  Dechreuodd fy niddordeb mewn iechyd meddwl a llesiant yn yr ysgol pan gafodd rai o fy ffrindiau agos anawsterau, ac rwyf wedi dysgu bod problemau iechyd meddwl wir yn gallu effeithio ar unrhyw un. Rwyf hefyd wedi cael fy nhrafferthion fy hun gyda gorbryder ac OCD ac felly rwyf yn wastad wedi mwynhau dysgu a darllen am ffyrdd o gefnogi a gwella ein llesiant. Rwyf wrth fy modd gyda llyfr hunangymorth da!

  Mae gweithio yn Platfform wedi helpu i ategu fy nealltwriaeth o’r rhesymau pam mae pobl yn cael anawsterau, a’r hyn y gellir ei wneud i’n helpu ni oll fyw yn well. Rwy’n hoffi’r ffocws ar gysylltiad ag eraill, a’r pwyslais ar bwysigrwydd byw bywyd ystyrlon er mwyn ein llesiant. Rwy’n cael fy ysbrydoli trwy’r amser gan y straeon am sut mae’r bobl a gefnogwn yn newid eu bywydau dan amgylchiadau anodd dros ben.

  Gan amlaf, fe welwch fi’n beicio o un lle i’r llall, yn cyrraedd ein swyddfeydd naill ai’n wlyb domen neu’n cwyno am ryw allt y bu’n rhaid i mi feicio drosti. Rwy’n hoffi gwasgu ymarfer corff i mewn i fy mywyd bob dydd cymaint ag y gallaf, gan ei fod yn helpu i leddfu straen a chadw mor heini â phosibl. Rwyf hefyd yn mwynhau darllen a chael ambell i sesiwn Netflix yn fy amser hamdden.

 • Andy Terwee

  Rheolwr Gwasanaeth, Abertawe

  Fy enw i yw Andy ac mae gennyf dros ddeunaw blynedd o brofiad o reoli a datblygu cynlluniau tenantiaeth/cefnogaeth symudol a gwasanaethau llety â chymorth.

  O 2006 hyd 2018, roeddwn i’n rheoli cynllun cefnogaeth symudol a gwasanaeth llety arbenigol ar gyfer oedolion gydag anghenion cymhleth yn Abertawe. O 2015 hyd 2018, roeddwn hefyd yn gyfrifol am redeg gwasanaethau llety â chymorth ledled Abertawe, Castell Nedd Port Talbot, Pen-y-bont ar Ogwr a Sir Gaerfyrddin, ynghyd â gwasanaethau cefnogaeth tenantiaeth yn Llanelli a Chaerfyrddin.

  Rwyf gyda Platfform ers Ionawr 2019, yn rheoli ac yn datblygu’r gwasanaethau yn Abertawe.

  Mae fy angerdd dros y math hwn o waith yn dod o fy mhrofiadau personol fy hun. Fe gollais fy mam yn ifanc iawn ac felly cefais fy ngofalu amdanaf mewn cartrefi gofal a gan deuluoedd maeth. O pan roeddwn yn 15 mlwydd oed nes roeddwn yn 20, mi fues yn ddigartref ac yn byw ar strydoedd Amsterdam.

  Yn fy amser hamdden, rwy’n hoffi treulio amser yn mynd â fy nghŵn am dro, yn cadw’n iach yn yr ystafell ffitrwydd, yn mwynhau gwyliau; sgïo yn y gaeaf a theithio i leoedd o gwmpas Môr y Canoldir yn yr haf.

  Rwyf hefyd yn mwynhau ymweld â dinasoedd fel rhan o fy niddordeb mewn ffotograffiaeth strydoedd, coginio Indonesiaidd, a threulio amser yn bod yn daid. Rwyf hefyd yn rhugl mewn pedair iaith, Saesneg, Iseldireg, Almaeneg a Sbaeneg!

 • Siobhan Parry

  Pennaeth Prosiectau Pobl Ifanc

  Am fy mod wedi cael anawsterau yn fy mhlentyndod fy hun ac yn deall sut beth yw cael eich labelu’n “blentyn drwg”, rwy’n angerddol dros weld plant a phobl ifanc yn ffynnu ac yn llwyddo.

  Helo, Siobhan ydw i, rwy’n gweithio yn Platfform ers Rhagfyr 2018 yn rheoli ein prosiectau pobl ifanc, ac rwyf wrth fy modd!

  Rwyf wastad wedi gweithio mewn gwasanaethau sy’n helpu plant a phobl ifanc, ac mae hynny’n ysbrydoliaeth barhaus i mi. Am fy mod wedi cael anawsterau yn fy mhlentyndod fy hun ac yn deall sut beth yw cael eich labelu’n “blentyn drwg”, rwy’n angerddol dros weld plant a phobl ifanc yn ffynnu ac yn llwyddo. Rwy’n credu’n gryf ym mhŵer cysylltiadau a pherthynas, ac ni fuaswn i wedi cyrraedd mor bell heddiw oni bai am rai pobl allweddol yn fy mywyd; pobl a oedd yn credu ynof i ac yn gweld y darlun mawr o fy nghwmpas. Mae’n bwysig i mi ymdrechu cymaint ag y gallaf i fod y person allweddol hwnnw i eraill sydd angen hynny, ac i ddod â’r cryfderau anhygoel sydd gan bobl i’r amlwg.

  Rwyf wedi astudio seicoleg i lefel Meistr, ac mae gennyf ddiddordeb mewn profiadau niweidiol yn ystod plentyndod, trawma, trawma dros eraill a llesiant staff. Cyn ymuno â Platfform, bûm yn weithiwr chwarae, gweithiwr ieuenctid a gweithiwr cefnogi rhianta cyn symud i rôl yn rheoli gwasanaethau cymunedol i elusen camdriniaeth yn y cartref, lle gweithiais am naw blynedd. Buaswn yn sicr wedi dilyn gyrfa mewn dawnsio ballet pe na bawn wedi datblygu sgoliosis yn fy arddegau a chael llawdriniaeth i’w gywiro, ond rwy’n dal i fwynhau dawnsio ac rwyf wrth fy modd gyda symudiad a cherddoriaeth llawn mynegiant. Mae bywyd yn debyg iawn i ddawns, mae pethau’n mynd i fyny ac i lawr, ac yn troi a throelli!

  Rwy’n byw yn Abertawe gyda fy ngŵr, ein dwy eneth ifanc a dwy gath, Stimpy a Betsy. Rwy’n mwynhau pethau syml fel chwerthin gyda ffrindiau, gwrando ar y glaw, mynd am dro, bwyta allan, edrych ar y sêr a myfyrio ynghylch ystyr bywyd. Pan rwy’n gwneud digon o’r pethau hyn, mae’n fy helpu i gynnal fy llesiant ac rwy’n llawer gwell nawr am sylweddoli pan rwyf angen amser i adfer; i mi, amser ar fy mhen fy hun heb agenda yw hynny gan amlaf.

  Rwy’n hapus iawn yn gweithio i Platfform ac yn datblygu ein gwasanaeth i bobl ifanc fel ei fod yn parhau i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau cenedlaethau’r dyfodol.

   

 • Sarah Scire

  Dirprwy Gyfarwyddwr Datblygu Busnes

  Fy enw i yw Sarah ac rwy’n hynod o falch o weithio i Platfform ac rwy’n teimlo’n ffodus iawn i gael gweithio gyda phobl anhygoel. Mae fy rôl bellach yn Bennaeth Datblygu Busnes, ar ôl bod yn Bennaeth Gwasanaeth ers 2017 ac mae gen i rolau gweithredol amrywiol ers ymuno fel Gweithiwr Achos yn 2012.

  Mae fy rôl mewn Datblygu Busnes yn cynnwys cwrdd â phobl a sefydliadau newydd, datblygu ein perthynas allanol a chael enw Platfform allan yno. Yn unol â gweledigaeth a chenhadaeth Platfform, mae'r rôl yn ymwneud â nodi cyfleoedd sy'n cyfrannu at drawsnewid gwasanaethau iechyd meddwl ledled Cymru a thu hwnt. Rwy'n arwain ar dendro ac ysgrifennu bidiau ar gyfer contractau newydd a phresennol, gan hyrwyddo a chyrraedd Platfform lle bynnag y bo modd mewn cydweithrediad ag eraill.

  Cyn Platfform, roeddwn yn gweithio mewn unedau iechyd meddwl diogelwch isel a chartrefi preswyl 24awr ar gyfer pobl gyda phroblemau iechyd meddwl cymhleth ac anableddau dysgu, yn cynnwys cefndiroedd fforensig.

  Dyna’r lle y cefais fy angerdd dros weithio gyda phobl, yn enwedig ym maes iechyd meddwl, ac – a dweud y gwir – lle datblygais rwystredigaeth am y sefyllfa roedd llawer o bobl ynddi. Roedd pobl yn sownd mewn system lle nad oedd ganddyn nhw mo’r grym i wneud newidiadau go iawn, nac i ddefnyddio eu llais.

  Mae’n fy ngyrru ymlaen i wneud yn well – i sicrhau bod pobl yn cael cymaint o ddewis â phosibl yn eu bywydau, bod eu straeon yn cael eu clywed, a’u bod yn cael cyfle i fyw bywyd ystyrlon.

  Tyfais i fyny yn Derby yng nghanolbarth dwyreiniol Lloegr, ond i Brifysgol Caerdydd euthum i astudio Llenyddiaeth Saesneg a Hanes. Roeddwn i mor hoff o’r ddinas, penderfynais aros yma, ac fe wnes i gwrdd â Tom, fy ngŵr bellach, a symud i Ffynnon Taf.

  Y tu allan i’r gwaith, rwy’n mwynhau gwneud cyfuniad o redeg, beicio a nofio (ar wahân neu gyda’i gilydd!). Rwy’n aelod o glwb rhedeg a chlwb triathlon, ac mae’n ffordd wych o leddfu straen. Rwyf wedi gwneud ffrindiau arbennig a dyna’n bennaf sut rwy’n cymdeithasu nawr hefyd (gweithio’n galed, hyfforddi’n galed, chwarae’n galed – dyna’r nod!)

  Mae wedi fy nysgu am bersbectif ac i beidio cymryd pethau’n rhy ddifrifol – mewn ras, ac mewn bywyd, mae yna wastad rywun y tu ôl i chi a rhywun ar y blaen, felly’ peth gorau i’w wneud yw canolbwyntio ar yr hyn rydych chi’n ei wneud a pheidio poeni am y gweddill.

  Rwy’n hoff iawn o yoga hefyd, ac mae dod o hyd i ffordd o leddfu straen trwy ymestyn ac anadlu, ffordd nad yw’n golygu sesiwn ofnadwy o hegr, wedi bod yn ddefnyddiol ac yn fwy caredig i fy nghorff!

 • Chris Loughran

  Ymddiriedolwr

  My name is Chris Loughran and I have 10 years’ experience working in the non-profit sector in the UK and overseas. I am currently Director of Policy and Evaluation for MAG, an international charity specialising in landmine clearance and conflict recovery.

  I’m responsible for MAG’s strategic influence and advocacy work, leading policy engagement with the United Nations. I also oversee approaches to impact measurement. I joined MAG in 2006 following various roles in the UK civil service and a volunteer role in community-based projects in Uganda and Bosnia.

  Outside of work, I enjoy running, cooking and spending time with family and friends in England and South Wales.

 • Christine Hawkins

  Cwnselydd Arweiniol yn Breathe

  Fy enw i yw Christine a fi yw’r Cwnselydd Arweiniol yn Breathe.

  Rwy’n defnyddio modelau CBT a Dadansoddi Trafodaethol yn fy ngwaith i helpu pobl ddeall yr ystyr a’r rhesymau y tu ôl i’w meddyliau, eu teimladau a’u hymddygiad. Fy ngobaith yw helpu pobl i weld nad yw cwnsela’n beth dychrynllyd – mai trin y meddwl yw’r nod.

  Deuthum yn gwnselydd ar ôl cael therapi grŵp ar gyfer fy mhroblem pwysau a chefais fy ysbrydoli i helpu eraill hefyd.

  Rwyf wrth fy modd yn mynd â fy nghi am dro yn ein parciau lleol, arfer sy’n llawn ymwybyddiaeth ofalgar i mi.

 • Evee Freitag

  Cydlynydd Prosiect

  Fy enw i yw Evee ac rwy’n Gydlynydd Prosiect gyda Platfform.
  Cefais fy ngeni yng ngogledd Gwlad Pwyl, er i mi dreulio’r rhan fwyaf o fy mhlentyndod yn Berlin. Rwy’n siarad tair iaith – mae’n gallu bod yn ddigon dryslyd weithiau, a dweud y gwir!

  Fe symudais i Gymru hardd pan oeddwn i’n 19 oed, i fynychu Prifysgol Abertawe a gorffen fy BSc Seicoleg ac MSc mewn Seicoleg Anarferol a Chlinigol. Rwy’n byw yng Nghaerdydd ar hyn o bryd, ac wrth fy modd.

  Roedd gennyf ddiddordeb yn gynnar mewn iechyd meddwl, gan fy mod wedi tyfu i fyny gyda theulu sydd wedi cael trafferthion ac wedi gorfod mynd i’r ysbyty sawl gwaith. Rwyf wedi gweithio mewn ambell i rôl fel gweithiwr cefnogaeth a gofal o fewn gwasanaethau anableddau dysgu ac iechyd meddwl.

  Nes i mi ddod i weithio gyda Platfform, fy rôl bwysicaf oedd fel gwirfoddolwr i Mind yn Abertawe. Roeddwn i’n helpu i gynnal cyrsiau hunangymorth a sesiynau galw heibio am dair blynedd. Wna i fyth anghofio’r bobl anhygoel y gwnes i gyfarfod â nhw, eu straeon llawn ysbrydoliaeth ac amrywiaeth enfawr eu profiadau.

  Ar un pwynt, sylweddolais fy mod yn cael anhawster ymdopi â fy emosiynau. Roedd yn anodd iawn i mi dderbyn hyn, gan mai’r ‘cefnogwr’ oeddwn i’n wastad eisiau bod. Fodd bynnag, rwyf nawr yn cymryd meddyginiaeth i fy helpu i reoli fy iechyd meddwl yn ogystal â chwnsela yn ystod cyfnodau o straen. Rwy’n gwneud ymdrech yn ddyddiol i beidio ildio i fy ofnau ac amheuon a allai fel arall ymyrryd â fy mywyd.

  Mewn llawer o ffyrdd, rwy’n teimlo’n ffodus bod fy mhrofiadau a fy addysg wedi rhoi sylfaen gadarn i mi ddatblygu strategaethau ymdopi. Mae wedi fy arwain at ddysgu am ymwybyddiaeth ofalgar, hunanymwybyddiaeth ac ymarferion gwybyddol fel cadw dyddiadur a siarad yn gadarnhaol gyda fi fy hun.

  Rwy’n gwerthfawrogi cymryd seibiant, pŵer cwtsh braf gyda pherson hoff, a dianc i ganol byd natur am gyfnod byr – mae gan Gymru leoedd hyfryd i yrru a cherdded drwyddynt. Mae wedi fy nysgu i gysylltu ag eraill sy’n angerddol am bethau tebyg felly rwy’n mynychu cynadleddau anime a chynadleddau gwaith (ydyn, mae’r ddau’r un mor bwysig i mi!). Rwyf hefyd yn rhoi ymarfer i fy nghorff a fy meddwl trwy wneud yoga, rhedeg a Zumba.

  Yn bwysicaf oll, rwy’n gwybod nawr ei bod yn angenrheidiol, yn braf, ac nad yw’n hunanol i wneud amser i’r holl bethau hyn. Rwy’n gobeithio gallu pasio’r neges hon ymlaen.

 • Heidi O’Driscoll

  Cynorthwyydd Personol/Cefnogi’r Tîm Gweithredol

  Fy enw i yw Heidi. Cefais fy ngeni a fy magu ym Mhen-y-bont ar Ogwr, ac rwy’n byw ar hyn o bryd ym mhentref prydferth Saint-y-brid, Bro Morgannwg, gyda thraethau hyfryd Aberogwr a Southerndown o fewn tafliad carreg i mi. Rwy’n byw gyda fy ngŵr Darren, Jack y mab sy’n 16 oed ac yn dwli ar yr X-Box, a dau Jack Russell direidus.

  Yn fy amser hamdden (pan nad ydw i’n chwarae tacsi i’r mab), rwy’n mwynhau mynd â fy nghŵn anufudd am dro o gwmpas yr arfordir, bwyta allan gyda ffrindiau, a gorau oll, rwy’n mwynhau sesiwn karaoke da (mae gen i dipyn o enw am wneud cawlach o rai o oreuon Celine Dion!)

  Mae fy nghefndir gwaith yn un eithaf cryno, gan fy mod i’n cychwyn ar fy 25ain flwyddyn gyda Platfform yn fy rôl newydd sbon fel Cynorthwyydd Personol/Cefnogi’r Tim Gweithredol Mae fy rolau blaenorol yn y byd gweinyddol wedi cynnwys gweithio yn y diwydiant gweithgynhyrchu ac i asiant teithio.

  Mae fy ngwaith gyda’r mudiad dros y blynyddoedd wedi fy helpu’n arw o ran cefnogi aelodau o fy nheulu sydd wedi cael eu brwydrau personol eu hunain gyda gorbryder ac iselder dwys.

  Mae Platfform wedi bod yn estyniad o fy nheulu i fy hun ar adegau, yn enwedig ar adegau pan rwyf wedi bod angen cefnogaeth a dealltwriaeth ynglŷn â materion teuluol. Rwy’n ddiolchgar mod i’n cael gweithio gyda phobl mor wirioneddol hyfryd ac rwy’n edrych ymlaen at y blynyddoedd sydd i ddod a’r siwrne gyffrous sydd o’n blaenau ni oll!

 • Huw Davies

  Ymddiriedolwr

  My name is Huw and I joined the board of Platfform in December 2015 after returning to the UK following 3.5 years working in the Middle East. I am now Finance Director of CPS Group in Cardiff, one of the UK’s leading IT and Technical recruitment companies.

  I have gained significant financial experience through working for a number of large multinational corporations across Europe, Africa, Middle East and Asia. A decade of finance leadership commenced at Deloitte and I have held positions within the UK telecoms industry as Finance Director and a number of senior finance roles within the Oil and Gas sector. The most recent positions included GardaWorld, International SOS and CFO of Stirling Group.

  I am a Fellow of the Association of Chartered Certified Accountants and hold an Economics degree from the University of Manchester.

 • Nicole Webber

  Cydlynydd Prosiect

  Nicole yw fy enw i. Cefais fy ngeni a fy magu yn y Rhondda ac yna symudais i Gaerleon i astudio. Ar ôl graddio, penderfynais ddychwelyd at fy ngwreiddiau.

  Mae cerddoriaeth a theithio yn rhannau mawr o fy mywyd, rwy’n mwynhau mynd i wyliau cerddoriaeth ac ymweld â dinasoedd gyda fy ffrindiau. Yn fy amser hamdden, rwy’n mwynhau cerdded llwybr arfordir Cymru gyda fy nghi.

  Cyn ymuno â Platfform, roeddwn yn astudio yn y brifysgol ac yn gweithio’n rhan amser fel gweithiwr cefnogol i elusen. Fel rhan o fy ngradd, fe wnes i gynnal astudiaeth ethnograffig yn edrych ar sut roedd y gymuned Sikh yn integreiddio i gymdeithas Prydain, yn benodol o fewn un ardal yng Nghaerdydd. Ysgogwyd yr astudiaeth hon gan fy chwilfrydedd am bobloedd a diwylliannau.

  Pan symudais i Gaerleon, dechreuais gael parlys cwsg, profiad a oedd yn ddychrynllyd iawn ar y dechrau. Ar ôl gwneud ychydig o ymchwil a myfyrio, llwyddais i ddarganfod mai teimlo dan straen neu deimlo gorbryder oedd yn arwain at y profiad hwn, felly fe wnes i ddod o hyd i nifer o ffyrdd i helpu i’w reoli. Mae hyn yn bennaf yn cynnwys bod yn yr awyr agored a chysylltu â byd natur, yn ogystal â sgwrsio gyda fy nheulu.

  Mae cefnogi pobl i ddod o hyd i’w ffyrdd eu hunain o ymdopi i’w helpu nhw i fyw bywyd llawn yn rhoi teimlad o foddhad i mi.

 • Neil Hapgood

  Ymddiriedolwr

  My name is Neil Hapgood. I moved to Swansea in 2003 after a period of working abroad. I have since spent over 12 years working in Youth and Community Services.

  I have developed the delivery of services in my local authority by 400% over the last 10 years. My interests lie in the development of products and services that have the depth and quality to have a long lasting impact on people’s wellbeing, and how these services can be monitored and improved.

  In 2006, I was fortunate enough to survive a brain haemorrhage whilst surfing in Cornwall. After a few weeks in a coma, I made a good physical and cognitive recovery but it was the beginning of a spell of struggling with mental health. It is this experience which has inspired me to become involved with Platfform.

  In 2007 I was the Welsh winner of the ITV 'feel good factor' award for my work with young people and attended the pride of Britain awards.

  I also hold a degree in Management, and MA in Health and Community Development from Demontfort University.

 • Matt Cole

  Cyfarwyddwr Masnachol

  Fy enw i yw Matt Cole. Cefais fy ngeni yng Ngorllewin Cymru ac rwy’n byw yng Nghaerdydd erbyn hyn.

  Ar ôl graddio gyda BA anrhydedd mewn Daearyddiaeth, treuliais amser yn gweithio ym maes gorfodaeth cynllunio i'r awdurdod lleol cyn ymuno â Groundwork Caerffili. Yn ystod y saith neu wyth blynedd y bûm yno, gweithiais mewn sawl swydd yn cynnwys llenwi’r rôl rheolaeth weithredol a rhaglenni ynghyd â rolau datblygu busnes.

  Ar ôl hynny, ymunais â Platfform fel Pennaeth Twf Busnes, ac ar ôl cyfnod byr fel Rheolwr Gyfarwyddwr Gofal Enterprises Ltd, rwyf nawr yn Gyfarwyddwr Masnachol ar Platfform a GEL.

  Pan nad wyf wrth fy ngwaith, rwy’n treulio fy amser gyda fy ngwraig a fy mab – a phan fo’n bosib, rydyn ni’n ymdrechu i wneud gweithgareddau chwaraeon. Gan fy mod wedi ymddeol o chwarae rygbi, rwy’n cymryd rhan mewn marathonau a thriathlonau, ac rwyf yn wastad yn chwilio am rywbeth i wthio fy hun ymlaen. Mae ambell wyliau yn yr haul bob amser yn dda hefyd.

  Mae cadw’n iach i mi yn gyfuniad o’r teulu, fy ngwaith ac ymarfer corff. Mae ymarfer corff wedi bod yn help mawr i mi ers genedigaeth fy mab yn 2012 pan gafodd waedlif ar yr ymennydd. Mae ganddo broblemau iechyd cymhleth iawn, ac er bod hynny’n heriol dros ben, mae’n rhoi boddhad enfawr i’w weld yn datblygu er gwaethaf y disgwyl.

 • Kieran Towler

  Rheolwr Tai

  Fy enw i yw Kieran Towler a fi yw rheolwr tai Platfform. Un o Gernyw wyf i’n wreiddiol ond rwy’n byw yng Nghymru ers 19 mlynedd. Mae gennyf dair merch, mae dwy ohonynt yn siaradwyr Cymraeg ac yng Nghernyw oedd y drydedd yn byw.

  Ers i mi adael yr ysgol yn 1991, rwyf wedi gweithio ym maes iechyd a gofal cymdeithasol fel un o raddedigion yr hen gynlluniau hyfforddi ieuenctid. Fel gweithiwr cefnogol, helpais i symud oedolion gydag anableddau dysgu allan o ysbytai arhosiad hir. Mi fues wedyn yn rheolwr cynorthwyol ar wasanaeth gofal ysbaid ar gyfer pobl rhwng 14 a 65 oed.

  Symudais i Gymru yn 2000 a daliais ati i weithio gyda phobl gydag anableddau dysgu nes ymuno â Thai Taf yn 2003, ac yna symudais i United Welsh fel rheolwr gwasanaethau cefnogol uniongyrchol.

  Ymunais â Platfform yn 2012 fel cydlynydd prosiect ac rwyf wedi mwynhau rolau amrywiol yn fy nghyfnod yma. Dyma’r tro cyntaf i mi beidio bod yn chwilio am swyddi eraill, a does gen i ddim bwriad gwneud.

  Y tu allan i oriau gwaith, rwy’n gerddwr brwd ac wrth fy modd yn cymysgu recordiau (ond nid yn broffesiynol). Rwy’n dipyn o ffan o fysiau o dras (vintage) ac rwy’n mynychu ralïau bysiau o dras yn rheolaidd. Buaswn wrth fy modd yn adfer bws o dras i’r gymuned ei mwynhau.

  Fel llawer o bobl, rwyf wedi cael profiad personol o anawsterau a arweiniodd ar byliau o iselder a gorbryder. Ar adegau, roedd y gorbryder yn drech na fi ac roedd hyd yn oed meddwl am adael diogelwch fy lle fy hun yn anodd. Cymerodd eiriau llym o gefnogaeth gan ffrind a ddywedodd y dylwn ‘ddilyn fy mhregeth fy hun’!

  Roedd yn teimlo’n anorchfygol ond helpodd y geiriau doeth hyn i mi ddechrau gwneud newidiadau. Fe wnes i ddechrau yfed llai o alcohol, gwella fy niet a hyd yn oed colli pwysau. Fodd bynnag, rwy’n meddwl mai’r peth pwysicaf oedd siarad gyda phobl am fy nghyfnodau anodd. Penderfynais siarad am y gorbryder yn yr un modd ag y buaswn pe bawn wedi torri fy nghoes neu frifo fy nghefn.

  Roedd yr ymateb gan ffrindiau, teulu a chydweithwyr yn ardderchog ac fe roddodd ganiatâd iddyn nhw siarad gyda fi am fy nhrafferthion; roedden nhw’n teimlo cynt na ddylen nhw wneud. Maen nhw nawr yn teimlo eu bod yn gallu dweud wrthyf os rwy’n gwneud yn iawn neu os oes angen i mi arafu.

 • Jules Weston

  Cyfarwyddwr Marchnata a Chyfathrebu

  Fy enw i yw Jules Weston. Un o Gaeredin wyf fi, a symudais i Gymru yn 2011. Erbyn hyn, rwy’n byw yn Sir Gaerfyrddin hardd, gyda fy mhartner, fy mab ifanc, 2 gi, 2 geffyl a 2 iâr.

  Rwyf wedi dilyn gyrfa amrywiol, bob amser yn gweithio gyda rhyw ffurf o gyfathrebu creadigol, gan mai straeon pobl a syniadau creadigol, ynghyd â natur ac anifeiliaid, yw’r pethau rwy’n angerddol drostynt.

  Ar ôl astudio Ffilm, gweithiais fel golygydd yn y byd cyhoeddi am flynyddoedd lawer. Symudais i Lundain i “ddilyn y freuddwyd” ac arweiniodd hynny at ddegawd yn gweithio fel Cyfarwyddwr/Cynhyrchydd teledu yn gweithio ym mhedwar ban byd ar raglenni ffeithiol, adloniant a theithio i’r BBC a Ch4, yn cynnwys The Big Breakfast, rhaglenni goroesi, Watercolour Challenge a Driven.

  Yn 40 mlwydd oed, roeddwn i angen bywyd iachach a distawach o lawer, felly fe symudais i arfordir gorllewinol yr Alban ar hynt fy nghariad at natur – a gweithiais fel Ceidwad Cefn Gwlad. Mae byd natur a bywyd gwyllt yn cadw fy enaid yn gyflawn. Pan ddaeth rôl gyda WWF Scotland ar gael, deuthum yn Uwch Reolwr Cyfathrebu a sefydlais raglen newid diwylliant ar sail gwerthoedd o’r enw The Natural Change Project.

  Symudais i Gymru, dim ond am flwyddyn, yn 2011 i astudio MA mewn Anthrosŵoleg. Wnaeth bywyd ddim dilyn y llwybr oeddwn i wedi’i fwriadu ac yma ydw i o hyd!
  Gweithiais fel Rheolwr Cyfathrebu a Marchnata gyda’r Lluest Horse Rescue Charity ac Ymddiriedolaeth y Tywysog yng Nghymru, nes symudais i Platfform yn 2018. Gallaf ddweud yn gwbl onest fy mod wrth fy modd yn gweithio yma. Rwy’n hoff iawn o’r bobl wych, y cyffro, yr agwedd arloesol, angerdd a chydymdeimlad fy nghydweithwyr.

  Yn fy mywyd, rwyf wedi dod ar draws nifer o bobl yn cael anawsterau gyda’u hiechyd meddwl ac rwyf wedi wynebu fy mhroblemau fy hun hefyd. Rwy’n meddwl bod hyn yn wir am lawer ohonom, a gallwn deimlo na allwn siarad amdano gan ein bod yn ofni ymateb pobl. I mi, y pethau gorau allaf i eu gwneud i ofalu amdanaf fy hun yw – cymryd amser allan, mynd am dro hir gyda fy naeargwn, gwylio natur, bod o gwmpas ceffylau, chwarae gyda fy mab ifanc, siarad yn agored a chwerthin gyda ffrindiau a chydweithwyr – a dal ati i anturio’r byd, hyd yn oed os mai ar garreg y drws y gwnaf hynny!

  Rwy’n ceisio byw bywyd iach y dyddiau hyn, ond mae sesiwn da ar Netflix a bwyd tecawê yn helpu i gadw’r balans hefyd.

 • Jon Dix

  Cyfarwyddwr Cyllid

  Jon yw fy enw i, ac yn dilyn cyfnod byr fel Cyfarwyddwr Cyllid interim yn Platfform, deuthum yn Gyfarwyddwr Cyllid llawn amser ym Mawrth 2018.

  Cyn hyn, roeddwn yn gyfarwyddwr ar fy mhractis fy hun, yn cynorthwyo portffolio bach o gleientiaid gyda’u gwaith rheoli cyfrifon ac yn cynnig cyngor annibynnol a chyfleuster monitro i nifer o sefydliadau ariannol ledled De Cymru. Daeth hyn ar ôl cyfnod o 10 blynedd yn gweithio ym maes Adennill Corfforaethol yn Deloitte, ac yn ystod y cyfnod hwnnw y cymhwysais fel ACA.

  Y tu allan i’r byd gwaith, rwy’n briod gyda thri o blant. Rwy’n mwynhau bob math o chwaraeon, yn enwedig rygbi, pêl-droed, bocsio a nofio.

 • Jane Evans

  Cyfarwyddwyr Adnoddau Dynol a Datblygu Sefydliadol

  Fy enw i yw Jane ac fe’m ganwyd ym Mhen-y-bont ar Ogwr, ond treuliais ran fawr o fy mhlentyndod yn byw yn Leicester yng Nghanolbarth Lloegr. Rwy’n byw ar hyn o bryd ym Mhen-y-bont ar Ogwr gyda fy ngŵr a Penny, ein ci. Mae gen i ddau fab wedi tyfu i fyny hefyd.

  Cyn ymuno â Platfform, gweithiais mewn amrywiaeth o rolau adnoddau dynol dros gyfnod o bron i 20 mlynedd, gan ddechrau ar y gwaelod a gweithio fy ffordd yn raddol i lefel rheolwr. Rwyf wedi gweithio i sawl mudiad yn cynnwys Llywodraeth Leol ac yn fwy diweddar, darparwr tai cymdeithasol yng Nghaerdydd lle’r oeddwn i’n Bennaeth Gwasanaethau Pobl. Rwyf wedi bod mewn rôl gyffredinol erioed, sy’n cynnwys amrywiaeth eang o waith, sy’n fy nghadw’n ar flaenau fy nhraed, ac rwyf wrth fy modd â hynny.

  Rwyf wedi cael profiad o broblemau iechyd meddwl fy hun, ac felly hefyd aelodau o fy nheulu a fy ffrindiau, ac mae’n fater sy’n agos at fy nghalon. Pan gollais fy mam a fy mrawd i ganser o fewn cyfnod byr i’w gilydd 20 mlynedd yn ôl, cefais drafferth gweld ffordd gadarnhaol ymlaen. Rhoddodd fy nheulu a fy ffrindiau cefnogol y nerth i mi ddal ati a byw bywyd i’r eithaf.

  Rwyf wrth fy modd y gwneud gwaith crefft ac fe wnes i ddysgu fy hun i wnïo ychydig flynyddoedd yn ôl. Mae’n fy helpu i glirio fy meddwl ac ymlacio. Ynghyd â hyn, rwy’n treulio llawer o fy amser sbâr gyda fy ngŵr a Penny yn ein carafán yng Ngorllewin Cymru lle rydyn ni’n mwynhau cerdded ar y traeth a chymdeithasu gyda ffrindiau sydd hefyd â charafanau ar yr un safle.

  Mae’n rhaid i mi gyfaddef fy mod wrth fy modd â heulwen ac rwy’n ceisio cael un daith o leiaf i Majorca bob blwyddyn i gael mwynhau’r haul ac ymlacio’n llwyr gyda llyfr da.