HomeAmdanom niDyma ni

Dyma ni

Rydym yn elusen gofrestredig, a lywodraethir gan Fwrdd Ymddiriedolwyr sy'n gyfrifol am ein cyfeiriad strategol. Daw ein hymddiriedolwyr, staff a gwirfoddolwyr o bob cefndir, pob un ag angerdd am les cynaliadwy i bawb.

Gallwch chi gwrdd â rhai ohonom ni yma:

 • Debbie Green

  Ymddiriedolwr

  Debbie Green wyf fi ac rwy’n Ymddiriedolwr yn Platfform. Fi yw’r ymddiriedolwr sydd wedi gwasanaethu’n hiraf erbyn hyn, er nad yw’n teimlo mor hir â hynny, gan fod Platfform yn fudiad uchelgeisiol sydd bob amser eisiau gwneud pethau newydd. Un o Lundain wyf i’n wreiddiol, ond ar ôl bod yn y brifysgol, symudais i Gaerdydd gyda fy mhartner, sy’n hanu o ogledd Cymru. Rwy’n byw yn y Mwmbwls nawr, ac yn atgyweirio byngalo yn ne Gŵyr. Mae gennyf un ferch sydd yn ei blwyddyn olaf yn y brifysgol.

  Fy swydd go iawn gyntaf oedd hyfforddi i fod yn gyfrifwr, gan nad oeddwn i’n gwybod beth i’w wneud gyda gradd mewn hanes. Ar ôl gadael fy swydd yn un o’r pedwar cwmni cyfrifon mawr, treuliais amser yn teithio yn India, de ddwyrain Asia ac Awstralia, cyn dychwelyd i’r Deyrnas Unedig a darganfod ar hap mai gweithio yn y sector dielw rwy’n angerddol drosto. Treuliais amser yn y Cyngor Celfyddydau cyn symud ymlaen i Chwarae Teg, yr elusen datblygu economaidd ar gyfer menywod. Ar hyn o bryd, rwy’n Brif Weithredwr ar gymdeithas dai, y Coastal Housing Group, yn Abertawe.

  Rwy’n dipyn o workaholic, felly does gen i ddim llawer o amser rhydd. Fodd bynnag, rwy’n mwynhau byw yn agos at y môr, ac rwy’n mynd allan am dro ar hyd yr arfordir pan bynnag fo’r cyfle’n codi. Rwy’n edrych ymlaen at gael ychydig o dywydd cynhesach er mwyn cael mynd i’r môr, gan fod nofio, yn enwedig yn yr awyr agored, yn rhywbeth rwyf wedi bod yn hoff iawn ohono erioed. Bu farw ein ci wedi’i achub yn ddiweddar ac unwaith y byddwn ni wedi symud i mewn i’n heiddo ein hunain rydym yn meddwl am gael ci arall; mae’r tŷ yn teimlo braidd yn wag heb un.

  Rwyf wedi meddwl erioed mod i’n “berson cryf”, ond lol llwyr yw hynny mewn gwirionedd, a phan fu farw fy mam yn gymharol ifanc, a dim ond ychydig ar ôl i mi gael fy merch, fe wnes i ddal ati fel arfer am ychydig o fisoedd, cyn suddo i isafbwynt llwyr. Mae hynny, wedi’i gyfuno a sefyllfaoedd llawn straen yn y gwaith, wedi gwneud i mi ailfeddwl am fy mlaenoriaethau a sut rwy’n edrych ar ôl fy hun. Tua’r adeg hwn, fe wnes i hefyd ddatblygu diddordeb mewn Bwdhaeth a myfyrio fel modd o feddwl yn wahanol amdanaf i fy hun ac am y byd. ’Dyw hynny ddim yn golygu nad wyf yn cael fy hudo gan botel o win coch a theisen o bryd i'w gilydd.

 • Ubongabasi Obot

  Cadeirydd

  Rwy’n falch iawn o alw fy hunan yn Ymarferydd Datblygu Cymunedol sy’n gweithio ar y rheng flaen yn cefnogi hawliau digidol, hawliau dynol, hawliau rhywedd, polisïau, ymchwil, datblygu cynaliadwy a chyfiawnder cymdeithasol.

  Ubongabasi Obot ydw i, Cadeirydd Platfform. Rwy’n Arbenigwraig Ryngwladol mewn Hawliau Digidol, Hawliau Dynol a Rhywedd, ac mae gennyf tuag wyth mlynedd o brofiad yn gweithio yn y Deyrnas Unedig, yr Iseldiroedd, y Gambia a Nigeria. Rwy’n falch iawn o alw fy hunan yn Ymarferydd Datblygu Cymunedol sy’n gweithio ar y rheng flaen yn cefnogi hawliau digidol, hawliau dynol, hawliau rhywedd, polisïau, ymchwil, datblygu cynaliadwy a chyfiawnder cymdeithasol.

  Mae gennyf radd meistr mewn Astudiaethau Datblygu a Hawliau Dynol o Brifysgol Erasmus, yr Iseldiroedd, ac rwy’n cyflawni gradd meistr arall mewn LegalTech ym Mhrifysgol Abertawe ym mis Medi 2021.

  Hefyd ym mis Medi 2021, fe ddechreuais ar fy Noethuriaeth ym Mhrifysgol Surrey, ble byddaf yn gweithio ar ddylunio fframwaith hawliau dynol ar gyfer cyfiawnder algorithmig. Rwy’n angerddol dros gyfiawnder data, technoleg gynhwysol, deallusrwydd artiffisial cyfrifol, etheg ac ymddiriedaeth a diogelwch. Rwy’n credu mewn sicrhau bod hawliau dynol a hawliau digidol yn cael eu gwarchod wrth greu, cyflwyno a defnyddio technoleg o ddydd i ddydd.

  I gefnogi fy astudiaethau fel myfyriwr rhyngwladol yn y Deyrnas Unedig, rwyf wedi bod yn gweithio fel Cynorthwyydd Gofal Iechyd ym maes iechyd meddwl yn cefnogi pobl sy’n agored i niwed ac yn sicrhau lles cynaliadwy iddynt. Rhoddodd hyn hwb i fy niddordeb mewn gweld drosof fy hun sut caiff defnyddwyr gwasanaeth eu trin, ac roeddwn i’n ysu am newid yn y system. Credaf fod angen newid llwyr ar y system iechyd meddwl, ynghyd â newid yn y naratif o ran diagnosis a gofal. Credaf mai dyma’r amser iawn i ymuno â Platfform ac edrychaf ymlaen at gyfrannu at sicrhau ein bod yn cyrraedd ein nodau.

  Rwyf wrth fy modd yn treulio amser gyda fy ffrind gorau, sy’n seinfwrdd da i mi. Rydyn ni’n mynd am dro’n rheolaidd, dim ond i fwynhau’r golygfeydd ar ddiwedd yr wythnos a siarad am sut wythnos gawsom ni. Rydyn ni’n cefnogi ein gilydd drwy’r da a’r drwg, yn gweddïo dros ein gilydd a gyda’n gilydd, ac mae hynny’n arbennig o dda i fy iechyd meddwl. Dim ond cael rhywun i siarad gyda nhw, i dreulio amser gyda nhw, ac mae’n ddymuniad gwirioneddol gen i y gallai pawb gael ffrind mor arbennig.

 • Ewan Hilton

  Prif Weithredwr

  Nid yw cadw’r cytbwysedd iawn yn hawdd bob amser – ond rwy’n gwneud fy ngorau o hyd.

  Ewan wyf i, a fi yw Prif Weithredwr Platfform.

  Rwyf wedi gweithio yn y sector elusennol a thai yng Nghymru ers i mi symud i Gaerdydd pan roeddwn i’n bedair ar bymtheg oed. Rwy’n angerddol dros fy ngwaith ac wedi gweithio i fudiadau gyda phwrpas cymdeithasol erioed. Rwy’n ymwybodol ers plentyndod o’r diffyg cydraddoldeb a chyfiawnder cymdeithasol ofnadwy yn ein byd, ac mae hyn wedi gyrru llawer o’r hyn rwy’n ei wneud a’r ffordd rwy’n byw fy mywyd.

  Rwy’n byw yng Nghaerdydd – yn falch o fod yn un o drigolion Sblot, ac rwy’n mwynhau llawer o dripiau i Sbaen lle mae fy mhartner yn byw.

  Pan rwy’n edrych ar ôl fy iechyd corfforol ac emosiynol, fe welwch fi’n gwneud llawer o ymarfer corff, yn enwedig beicio. Dydw i ddim yn gyrru, felly rwy’n teithio o gwmpas ar fy meic ac ar drafnidiaeth gyhoeddus. Mi fydda’ i hefyd yn bwyta bwydydd iach, yn treulio llawer o amser gyda ffrindiau a theulu ac yn cerdded mynyddoedd.

  Rwy’n gwybod bob tro bydda’ i’n flinedig, dan straen neu angen gorffwys, gan fod y pethau hyn yn llithro o fy ngafael – dydw i ddim yn cael digon o ymarfer corff, rwy’n bwyta bwyd nad yw’n iach, yn yfed gormod o win ac yn cau fy hun i ffwrdd.

 • Matt Cole

  Dirprwy Brif Swyddog Gweithredol

  Fy enw i yw Matt Cole. Cefais fy ngeni yng Ngorllewin Cymru ac rwy’n byw yng Nghaerdydd erbyn hyn.

  Ar ôl graddio gyda BA anrhydedd mewn Daearyddiaeth, treuliais amser yn gweithio ym maes gorfodaeth cynllunio i'r awdurdod lleol cyn ymuno â Groundwork Caerffili. Yn ystod y saith neu wyth blynedd y bûm yno, gweithiais mewn sawl swydd yn cynnwys llenwi’r rôl rheolaeth weithredol a rhaglenni ynghyd â rolau datblygu busnes.

  Ar ôl hynny, ymunais â Platfform fel Pennaeth Twf Busnes, ac ar ôl cyfnod byr fel Rheolwr Gyfarwyddwr Gofal Enterprises Ltd, rwyf nawr yn Gyfarwyddwr Masnachol ar Platfform a GEL.

  Pan nad wyf wrth fy ngwaith, rwy’n treulio fy amser gyda fy ngwraig a fy mab – a phan fo’n bosib, rydyn ni’n ymdrechu i wneud gweithgareddau chwaraeon. Gan fy mod wedi ymddeol o chwarae rygbi, rwy’n cymryd rhan mewn marathonau a thriathlonau, ac rwyf yn wastad yn chwilio am rywbeth i wthio fy hun ymlaen. Mae ambell wyliau yn yr haul bob amser yn dda hefyd.

  Mae cadw’n iach i mi yn gyfuniad o’r teulu, fy ngwaith ac ymarfer corff. Mae ymarfer corff wedi bod yn help mawr i mi ers genedigaeth fy mab yn 2012 pan gafodd waedlif ar yr ymennydd. Mae ganddo broblemau iechyd cymhleth iawn, ac er bod hynny’n heriol dros ben, mae’n rhoi boddhad enfawr i’w weld yn datblygu er gwaethaf y disgwyl.

 • Nadine Holloway

  Dirprwy Gyfarwyddwr Cyllid

  Fy enw i yw Nadine ac rwyf wedi gweithio yn y byd cyllid ers mwy nag 20 mlynedd.

  Rwy’n Gyfrifydd Rheoli Siartredig (CIMA) ac mae gen i brofiad cyllid a chyflogres helaeth. Rwyf wedi gweithio ar bob lefel o’r adran gyllid ac wedi gweithio yn y sector yswiriant, gweithgynhyrchu, ac am y 10 mlynedd ddiwethaf, y sector elusennol. Rwyf hefyd yn gwirfoddoli fel trysorydd i’r clwb nofio lleol.

  Rwy’n angerddol dros helpu pobl. Rwy’n byw bywyd prysur iawn yn magu 3 o blant ifanc, fel teulu rydym yn mwynhau teithio, gwersylla a threulio cymaint o amser â phosibl gyda’n gilydd yn mwynhau bywyd. Rwy’n ymlacio trwy chwarae’r piano, ac yn fwyaf diweddar rwyf wedi dechrau beicio mynydd.

 • Liz Mander

  Cyfarwyddwr Gweithrediadau

  Fy enw i yw Liz a fi yw’r Cyfarwyddwr Gweithrediadau.

  Rwy’n byw yng Ngorllewin Cymru gyda fy ngŵr, ein dau o blant yn eu harddegau, ynghyd â chi defaid o’r enw Ethel a chath o’r enw Missy Moo Moo Cat!

  Treuliais fy mhlentyndod ym Mhorthcawl, ac yno mae gwreiddiau fy hoffter o’r traeth. Does dim byd tebyg i gael mynd am dro hir ar y traeth i glirio fy mhen a theimlo wedi fy adfywio.

  Graddiais o Brifysgol Abertawe yn 2001 gyda gradd mewn Cymdeithaseg, yn ansicr o hyd pa yrfa roeddwn am ei dilyn, er mod i’n gwybod, o dreulio amser yn tyfu i fyny gydag aelod o’r teulu a chanddynt broblemau dibyniaeth a phroblemau iechyd, mod i eisiau gweithio gyda phobl.

  Dros y blynyddoedd rwyf wedi gweithio mewn nifer o rolau cefnogol ym meysydd iechyd meddwl, anableddau dysgu a throseddu ymysg ieuenctid. Deuthum o hyd i fy nghryfder yn 2003 pan ymunais ag elusen trydydd sector o’r enw Caer Las, a threuliais 10 mlynedd yn gweithio ym maes tai â chymorth. Roedd yn fraint cael y cyfle i gwrdd a threulio amser gyda chymaint o bobl anhygoel a rannodd eu straeon a fy ysbrydoli gyda’u cryfder a’u natur benderfynol. Bydd lle arbennig yn fy nghalon am byth i’r atgofion a’r bobl y gwnes i gwrdd â nhw.

  Ymunais â Platfform yn 2016 fel Pennaeth Gwasanaeth yng Ngwent i barhau i weithio gyda fy angerdd dros weithio gyda phobl. Rwyf wirioneddol wedi mwynhau’r tair blynedd ers i mi fod yn gweithio yma. Rwyf wedi cwrdd â phobl anhygoel ac rwy’n parhau i gael fy syfrdanu gan gydymdeimlad fy nghydweithwyr.

  Mae cyfnodau wedi bod yn fy mywyd pan gefais brofiad o drafferthion iechyd meddwl fy hun, yn enwedig ar ôl genedigaeth fy mab. Yn ystod y cyfnodau hyn, dysgais mor bwysig yw gwneud amser i mi fy hun, boed hynny’n golygu mynd am dro, nofio, darllen neu siarad gyda ffrindiau a theulu.

  Rwyf bob amser yn awyddus i archwilio ffyrdd newydd o reoli straen bywyd prysur ac rwyf wedi darganfod gwefr newydd o wneud hyfforddiant dwysedd uchel ysbeidiol. Rwy’n mwynhau mynychu dosbarth sbinio ers rhai blynyddoedd, ac yn fwy diweddar, rwyf wedi dechrau gwneud ymarfer cylchol. Rwy’n cydbwyso hyn gyda threulio amser gyda fy ngŵr a’r plant.

 • Andy Terwee

  Rheolwr Gwasanaeth, Abertawe

  Fy enw i yw Andy ac mae gennyf dros ddeunaw blynedd o brofiad o reoli a datblygu cynlluniau tenantiaeth/cefnogaeth symudol a gwasanaethau llety â chymorth.

  O 2006 hyd 2018, roeddwn i’n rheoli cynllun cefnogaeth symudol a gwasanaeth llety arbenigol ar gyfer oedolion gydag anghenion cymhleth yn Abertawe. O 2015 hyd 2018, roeddwn hefyd yn gyfrifol am redeg gwasanaethau llety â chymorth ledled Abertawe, Castell Nedd Port Talbot, Pen-y-bont ar Ogwr a Sir Gaerfyrddin, ynghyd â gwasanaethau cefnogaeth tenantiaeth yn Llanelli a Chaerfyrddin.

  Rwyf gyda Platfform ers Ionawr 2019, yn rheoli ac yn datblygu’r gwasanaethau yn Abertawe.

  Mae fy angerdd dros y math hwn o waith yn dod o fy mhrofiadau personol fy hun. Fe gollais fy mam yn ifanc iawn ac felly cefais fy ngofalu amdanaf mewn cartrefi gofal a gan deuluoedd maeth. O pan roeddwn yn 15 mlwydd oed nes roeddwn yn 20, mi fues yn ddigartref ac yn byw ar strydoedd Amsterdam.

  Yn fy amser hamdden, rwy’n hoffi treulio amser yn mynd â fy nghŵn am dro, yn cadw’n iach yn yr ystafell ffitrwydd, yn mwynhau gwyliau; sgïo yn y gaeaf a theithio i leoedd o gwmpas Môr y Canoldir yn yr haf.

  Rwyf hefyd yn mwynhau ymweld â dinasoedd fel rhan o fy niddordeb mewn ffotograffiaeth strydoedd, coginio Indonesiaidd, a threulio amser yn bod yn daid. Rwyf hefyd yn rhugl mewn pedair iaith, Saesneg, Iseldireg, Almaeneg a Sbaeneg!

 • Sarah Scire

  Dirprwy Gyfarwyddwr Datblygu Busnes

  Fy enw i yw Sarah ac rwy’n hynod o falch o weithio i Platfform ac rwy’n teimlo’n ffodus iawn i gael gweithio gyda phobl anhygoel. Mae fy rôl bellach yn Ddirprwy Gyfarwyddwr Datblygu Busnes, ar ôl bod yn Bennaeth Gwasanaeth ers 2017 ac mae gen i rolau gweithredol amrywiol ers ymuno fel Gweithiwr Achos yn 2012.

  Mae fy rôl mewn Datblygu Busnes yn cynnwys cwrdd â phobl a sefydliadau newydd, datblygu ein perthynas allanol a chael enw Platfform allan yno. Yn unol â gweledigaeth a chenhadaeth Platfform, mae'r rôl yn ymwneud â nodi cyfleoedd sy'n cyfrannu at drawsnewid gwasanaethau iechyd meddwl ledled Cymru a thu hwnt. Rwy'n arwain ar dendro ac ysgrifennu bidiau ar gyfer contractau newydd a phresennol, gan hyrwyddo a chyrraedd Platfform lle bynnag y bo modd mewn cydweithrediad ag eraill.

  Cyn Platfform, roeddwn yn gweithio mewn unedau iechyd meddwl diogelwch isel a chartrefi preswyl 24awr ar gyfer pobl gyda phroblemau iechyd meddwl cymhleth ac anableddau dysgu, yn cynnwys cefndiroedd fforensig.

  Dyna’r lle y cefais fy angerdd dros weithio gyda phobl, yn enwedig ym maes iechyd meddwl, ac – a dweud y gwir – lle datblygais rwystredigaeth am y sefyllfa roedd llawer o bobl ynddi. Roedd pobl yn sownd mewn system lle nad oedd ganddyn nhw mo’r grym i wneud newidiadau go iawn, nac i ddefnyddio eu llais.

  Mae’n fy ngyrru ymlaen i wneud yn well – i sicrhau bod pobl yn cael cymaint o ddewis â phosibl yn eu bywydau, bod eu straeon yn cael eu clywed, a’u bod yn cael cyfle i fyw bywyd ystyrlon.

  Tyfais i fyny yn Derby yng nghanolbarth dwyreiniol Lloegr, ond i Brifysgol Caerdydd euthum i astudio Llenyddiaeth Saesneg a Hanes. Roeddwn i mor hoff o’r ddinas, penderfynais aros yma!

  Y tu allan i’r gwaith, rwy’n mwynhau gwneud cyfuniad o redeg, beicio a nofio (ar wahân neu gyda’i gilydd!). Rwy’n aelod o glwb rhedeg a chlwb triathlon, ac mae’n ffordd wych o leddfu straen. Rwyf wedi gwneud ffrindiau arbennig a dyna’n bennaf sut rwy’n cymdeithasu nawr hefyd (gweithio’n galed, hyfforddi’n galed, chwarae’n galed – dyna’r nod!)

  Mae wedi fy nysgu am bersbectif ac i beidio cymryd pethau’n rhy ddifrifol – mewn ras, ac mewn bywyd, mae yna wastad rywun y tu ôl i chi a rhywun ar y blaen, felly’ peth gorau i’w wneud yw canolbwyntio ar yr hyn rydych chi’n ei wneud a pheidio poeni am y gweddill.

  Rwy’n hoff iawn o yoga hefyd, ac mae dod o hyd i ffordd o leddfu straen trwy ymestyn ac anadlu, ffordd nad yw’n golygu sesiwn ofnadwy o hegr, wedi bod yn ddefnyddiol ac yn fwy caredig i fy nghorff!

 • Chris Loughran

  Ymddiriedolwr

  My name is Chris Loughran and I have 10 years’ experience working in the non-profit sector in the UK and overseas. I am currently Director of Policy and Evaluation for MAG, an international charity specialising in landmine clearance and conflict recovery.

  I’m responsible for MAG’s strategic influence and advocacy work, leading policy engagement with the United Nations. I also oversee approaches to impact measurement. I joined MAG in 2006 following various roles in the UK civil service and a volunteer role in community-based projects in Uganda and Bosnia.

  Outside of work, I enjoy running, cooking and spending time with family and friends in England and South Wales.

 • Christine Hawkins

  Cwnselydd Arweiniol yn Breathe

  Fy enw i yw Christine a fi yw’r Cwnselydd Arweiniol yn Breathe.

  Rwy’n defnyddio modelau CBT a Dadansoddi Trafodaethol yn fy ngwaith i helpu pobl ddeall yr ystyr a’r rhesymau y tu ôl i’w meddyliau, eu teimladau a’u hymddygiad. Fy ngobaith yw helpu pobl i weld nad yw cwnsela’n beth dychrynllyd – mai trin y meddwl yw’r nod.

  Deuthum yn gwnselydd ar ôl cael therapi grŵp ar gyfer fy mhroblem pwysau a chefais fy ysbrydoli i helpu eraill hefyd.

  Rwyf wrth fy modd yn mynd â fy nghi am dro yn ein parciau lleol, arfer sy’n llawn ymwybyddiaeth ofalgar i mi.

 • Siobhan Parry

  Pennaeth Prosiectau Pobl Ifanc

  Am fy mod wedi cael anawsterau yn fy mhlentyndod fy hun ac yn deall sut beth yw cael eich labelu’n “blentyn drwg”, rwy’n angerddol dros weld plant a phobl ifanc yn ffynnu ac yn llwyddo.

  Helo, Siobhan ydw i, rwy’n gweithio yn Platfform ers Rhagfyr 2018 yn rheoli ein prosiectau pobl ifanc, ac rwyf wrth fy modd!

  Rwyf wastad wedi gweithio mewn gwasanaethau sy’n helpu plant a phobl ifanc, ac mae hynny’n ysbrydoliaeth barhaus i mi. Am fy mod wedi cael anawsterau yn fy mhlentyndod fy hun ac yn deall sut beth yw cael eich labelu’n “blentyn drwg”, rwy’n angerddol dros weld plant a phobl ifanc yn ffynnu ac yn llwyddo. Rwy’n credu’n gryf ym mhŵer cysylltiadau a pherthynas, ac ni fuaswn i wedi cyrraedd mor bell heddiw oni bai am rai pobl allweddol yn fy mywyd; pobl a oedd yn credu ynof i ac yn gweld y darlun mawr o fy nghwmpas. Mae’n bwysig i mi ymdrechu cymaint ag y gallaf i fod y person allweddol hwnnw i eraill sydd angen hynny, ac i ddod â’r cryfderau anhygoel sydd gan bobl i’r amlwg.

  Rwyf wedi astudio seicoleg i lefel Meistr, ac mae gennyf ddiddordeb mewn profiadau niweidiol yn ystod plentyndod, trawma, trawma dros eraill a llesiant staff. Cyn ymuno â Platfform, bûm yn weithiwr chwarae, gweithiwr ieuenctid a gweithiwr cefnogi rhianta cyn symud i rôl yn rheoli gwasanaethau cymunedol i elusen camdriniaeth yn y cartref, lle gweithiais am naw blynedd. Buaswn yn sicr wedi dilyn gyrfa mewn dawnsio ballet pe na bawn wedi datblygu sgoliosis yn fy arddegau a chael llawdriniaeth i’w gywiro, ond rwy’n dal i fwynhau dawnsio ac rwyf wrth fy modd gyda symudiad a cherddoriaeth llawn mynegiant. Mae bywyd yn debyg iawn i ddawns, mae pethau’n mynd i fyny ac i lawr, ac yn troi a throelli!

  Rwy’n byw yn Abertawe gyda fy ngŵr, ein dwy eneth ifanc a dwy gath, Stimpy a Betsy. Rwy’n mwynhau pethau syml fel chwerthin gyda ffrindiau, gwrando ar y glaw, mynd am dro, bwyta allan, edrych ar y sêr a myfyrio ynghylch ystyr bywyd. Pan rwy’n gwneud digon o’r pethau hyn, mae’n fy helpu i gynnal fy llesiant ac rwy’n llawer gwell nawr am sylweddoli pan rwyf angen amser i adfer; i mi, amser ar fy mhen fy hun heb agenda yw hynny gan amlaf.

  Rwy’n hapus iawn yn gweithio i Platfform ac yn datblygu ein gwasanaeth i bobl ifanc fel ei fod yn parhau i wneud gwahaniaeth cadarnhaol ym mywydau cenedlaethau’r dyfodol.

   

 • Manoj Thaker

  Cynorthwyydd Gweinyddol

  Rwy’n mwynhau gweithio gyda phobl ac rwy’n ystyried mai fy rôl yw gwneud i’n cleientiaid deimlo bod croeso iddynt, ein bod yn eu gwerthfawrogi a’u deall.

  Fi yw swyddog gweinyddol Breathe, sy’n rhan o Platfform. Mae Breathe yn cynnig cwnsela i’r rhai sy’n teimlo y byddant yn elwa ohono, hyfforddiant yn y gweithle i staff a rhaglenni cynorthwyo staff i sefydliadau.

  Fe ddechreuais gyda Platfform yn y lle cyntaf mewn lleoliad gwirfoddoli yn Journeys, drwy eu Rhaglen Mentora Cyfoedion.

  Pan ddaeth prosiect Journeys i ben a ffurfiwyd Breathe, roeddwn yn ffodus o gael cynnig rôl fel Cynorthwyydd Gweinyddol rhan-amser. Ar ôl meithrin fy sgiliau a hyder dros amser, gofynnais i gael cynyddu fy oriau, ac yn y diwedd cynigiwyd y swydd lawn-amser hon i mi. Fe wnaeth gwneud hyn yn raddol, ar fy nghyflymdra fy hun, fy helpu’n arw.

  Rwy’n mwynhau gweithio gyda phobl ac rwy’n ystyried mai fy rôl yw gwneud i’n cleientiaid deimlo bod croeso iddynt, ein bod yn eu gwerthfawrogi a’u deall. Mae fy rôl yn cynnwys yr holl dasgau gweinyddol sy’n helpu Breathe i redeg yn llyfn, yn cynnwys croesawu cleientiaid, trefnu sesiynau cwnsela a chymryd taliadau, a llawer mwy!

  Pan nad wyf yn y gwaith, rwy’n mwynhau gwylio criced, pêl-droed a rygbi, ynghyd â theithiau rheolaidd ar y penwythnosau i ymweld â fy nheulu yn Llundain.

 • Evee Freitag

  Cydlynydd Prosiect

  Fy enw i yw Evee ac rwy’n Gydlynydd Prosiect gyda Platfform.
  Cefais fy ngeni yng ngogledd Gwlad Pwyl, er i mi dreulio’r rhan fwyaf o fy mhlentyndod yn Berlin. Rwy’n siarad tair iaith – mae’n gallu bod yn ddigon dryslyd weithiau, a dweud y gwir!

  Fe symudais i Gymru hardd pan oeddwn i’n 19 oed, i fynychu Prifysgol Abertawe a gorffen fy BSc Seicoleg ac MSc mewn Seicoleg Anarferol a Chlinigol. Rwy’n byw yng Nghaerdydd ar hyn o bryd, ac wrth fy modd.

  Roedd gennyf ddiddordeb yn gynnar mewn iechyd meddwl, gan fy mod wedi tyfu i fyny gyda theulu sydd wedi cael trafferthion ac wedi gorfod mynd i’r ysbyty sawl gwaith. Rwyf wedi gweithio mewn ambell i rôl fel gweithiwr cefnogaeth a gofal o fewn gwasanaethau anableddau dysgu ac iechyd meddwl.

  Nes i mi ddod i weithio gyda Platfform, fy rôl bwysicaf oedd fel gwirfoddolwr i Mind yn Abertawe. Roeddwn i’n helpu i gynnal cyrsiau hunangymorth a sesiynau galw heibio am dair blynedd. Wna i fyth anghofio’r bobl anhygoel y gwnes i gyfarfod â nhw, eu straeon llawn ysbrydoliaeth ac amrywiaeth enfawr eu profiadau.

  Ar un pwynt, sylweddolais fy mod yn cael anhawster ymdopi â fy emosiynau. Roedd yn anodd iawn i mi dderbyn hyn, gan mai’r ‘cefnogwr’ oeddwn i’n wastad eisiau bod. Fodd bynnag, rwyf nawr yn cymryd meddyginiaeth i fy helpu i reoli fy iechyd meddwl yn ogystal â chwnsela yn ystod cyfnodau o straen. Rwy’n gwneud ymdrech yn ddyddiol i beidio ildio i fy ofnau ac amheuon a allai fel arall ymyrryd â fy mywyd.

  Mewn llawer o ffyrdd, rwy’n teimlo’n ffodus bod fy mhrofiadau a fy addysg wedi rhoi sylfaen gadarn i mi ddatblygu strategaethau ymdopi. Mae wedi fy arwain at ddysgu am ymwybyddiaeth ofalgar, hunanymwybyddiaeth ac ymarferion gwybyddol fel cadw dyddiadur a siarad yn gadarnhaol gyda fi fy hun.

  Rwy’n gwerthfawrogi cymryd seibiant, pŵer cwtsh braf gyda pherson hoff, a dianc i ganol byd natur am gyfnod byr – mae gan Gymru leoedd hyfryd i yrru a cherdded drwyddynt. Mae wedi fy nysgu i gysylltu ag eraill sy’n angerddol am bethau tebyg felly rwy’n mynychu cynadleddau anime a chynadleddau gwaith (ydyn, mae’r ddau’r un mor bwysig i mi!). Rwyf hefyd yn rhoi ymarfer i fy nghorff a fy meddwl trwy wneud yoga, rhedeg a Zumba.

  Yn bwysicaf oll, rwy’n gwybod nawr ei bod yn angenrheidiol, yn braf, ac nad yw’n hunanol i wneud amser i’r holl bethau hyn. Rwy’n gobeithio gallu pasio’r neges hon ymlaen.

 • Heidi O’Driscoll

  Cynorthwyydd Personol/Cefnogi’r Tîm Gweithredol

  Fy enw i yw Heidi. Cefais fy ngeni a fy magu ym Mhen-y-bont ar Ogwr, ac rwy’n byw ar hyn o bryd ym mhentref prydferth Saint-y-brid, Bro Morgannwg, gyda thraethau hyfryd Aberogwr a Southerndown o fewn tafliad carreg i mi. Rwy’n byw gyda fy ngŵr Darren, Jack y mab sy’n 16 oed ac yn dwli ar yr X-Box, a dau Jack Russell direidus.

  Yn fy amser hamdden (pan nad ydw i’n chwarae tacsi i’r mab), rwy’n mwynhau mynd â fy nghŵn anufudd am dro o gwmpas yr arfordir, bwyta allan gyda ffrindiau, a gorau oll, rwy’n mwynhau sesiwn karaoke da (mae gen i dipyn o enw am wneud cawlach o rai o oreuon Celine Dion!)

  Mae fy nghefndir gwaith yn un eithaf cryno, gan fy mod i’n cychwyn ar fy 25ain flwyddyn gyda Platfform yn fy rôl newydd sbon fel Cynorthwyydd Personol/Cefnogi’r Tim Gweithredol Mae fy rolau blaenorol yn y byd gweinyddol wedi cynnwys gweithio yn y diwydiant gweithgynhyrchu ac i asiant teithio.

  Mae fy ngwaith gyda’r mudiad dros y blynyddoedd wedi fy helpu’n arw o ran cefnogi aelodau o fy nheulu sydd wedi cael eu brwydrau personol eu hunain gyda gorbryder ac iselder dwys.

  Mae Platfform wedi bod yn estyniad o fy nheulu i fy hun ar adegau, yn enwedig ar adegau pan rwyf wedi bod angen cefnogaeth a dealltwriaeth ynglŷn â materion teuluol. Rwy’n ddiolchgar mod i’n cael gweithio gyda phobl mor wirioneddol hyfryd ac rwy’n edrych ymlaen at y blynyddoedd sydd i ddod a’r siwrne gyffrous sydd o’n blaenau ni oll!

 • Nicole Webber

  Rheolwr Gwasanaeth

  Nicole yw fy enw i. Cefais fy ngeni a fy magu yn y Rhondda ac yna symudais i Gaerleon i astudio. Ar ôl graddio, penderfynais ddychwelyd at fy ngwreiddiau.

  Mae cerddoriaeth a theithio yn rhannau mawr o fy mywyd, rwy’n mwynhau mynd i wyliau cerddoriaeth ac ymweld â dinasoedd gyda fy ffrindiau. Yn fy amser hamdden, rwy’n mwynhau cerdded llwybr arfordir Cymru gyda fy nghi.

  Cyn ymuno â Platfform, roeddwn yn astudio yn y brifysgol ac yn gweithio’n rhan amser fel gweithiwr cefnogol i elusen. Fel rhan o fy ngradd, fe wnes i gynnal astudiaeth ethnograffig yn edrych ar sut roedd y gymuned Sikh yn integreiddio i gymdeithas Prydain, yn benodol o fewn un ardal yng Nghaerdydd. Ysgogwyd yr astudiaeth hon gan fy chwilfrydedd am bobloedd a diwylliannau.

  Pan symudais i Gaerleon, dechreuais gael parlys cwsg, profiad a oedd yn ddychrynllyd iawn ar y dechrau. Ar ôl gwneud ychydig o ymchwil a myfyrio, llwyddais i ddarganfod mai teimlo dan straen neu deimlo gorbryder oedd yn arwain at y profiad hwn, felly fe wnes i ddod o hyd i nifer o ffyrdd i helpu i’w reoli. Mae hyn yn bennaf yn cynnwys bod yn yr awyr agored a chysylltu â byd natur, yn ogystal â sgwrsio gyda fy nheulu.

  Mae cefnogi pobl i ddod o hyd i’w ffyrdd eu hunain o ymdopi i’w helpu nhw i fyw bywyd llawn yn rhoi teimlad o foddhad i mi.

 • Neil Hapgood

  Ymddiriedolwr

  My name is Neil Hapgood. I moved to Swansea in 2003 after a period of working abroad. I have since spent over 12 years working in Youth and Community Services.

  I have developed the delivery of services in my local authority by 400% over the last 10 years. My interests lie in the development of products and services that have the depth and quality to have a long lasting impact on people’s wellbeing, and how these services can be monitored and improved.

  In 2006, I was fortunate enough to survive a brain haemorrhage whilst surfing in Cornwall. After a few weeks in a coma, I made a good physical and cognitive recovery but it was the beginning of a spell of struggling with mental health. It is this experience which has inspired me to become involved with Platfform.

  In 2007 I was the Welsh winner of the ITV 'feel good factor' award for my work with young people and attended the pride of Britain awards.

  I also hold a degree in Management, and MA in Health and Community Development from Demontfort University.