HomeAmdanom niEin hymagwedd

Ein hymagwedd

Mae tri dull yn greiddiol i’n gwaith. Ar eu pennau eu hunain, mae’r dulliau hyn yn rai tra hysbys ac uchel eu parch ond, o’u tynnu ynghyd, ceir sylfaen ar gyfer lles cynaliadwy i bawb.

Wedi’i seilio ar asedau:

Credwn fod gan bob person a phob cymuned gryfderau ac asedau cynhenid. Cysylltu â’r asedau hyn yw man cychwyn pob siwrne.

Yn rhy aml, mae gwasanaethau’n canolbwyntio ar yr hyn sydd o’i le ac yn ceisio’i ddatrys. Dengys tystiolaeth nad yw hynny’n gweithio; mae’n esgeuluso ac yn anwybyddu’r cryfder a’r sgiliau sydd eisoes gan bobl sy’n mynd trwy gyfnodau anodd ac nid yw’n arwain at newid cynaliadwy.

Gwyddom na allwn ‘drwsio’ pobl, ond fe allwn gerdded ochr yn ochr â nhw a helpu ble bynnag y gallwn ar eu siwrne.

Wedi’i lywio gan drawma:

Rydym yn gweithio gyda model sydd wedi’i lywio gan drawma, sy’n golygu ein bod yn credu bod y rhan fwyaf o ffurfiau o drallod emosiynol wedi’u gwreiddio ym mhrofiadau bywyd pobl. Deallwn sut y gall bywydau gael eu siapio gan brofiadau trawmatig, a chredwn y gallwn ganfod y llwybrau gorau at les trwy ganolbwyntio ar a chyfnerthu cryfderau pobl ac adnoddau cymunedau.

I’r perwyl hwn, bydd gennym bob amser ddiddordeb yn ‘beth sydd wedi digwydd i chi’, yn hytrach na ‘beth sydd yn bod arnoch chi’. Rydym yn gweithio gyda phobl i ganfod ffyrdd o weithio trwy drawma a’r heriau a all godi o hynny.

Yn canolbwyntio ar wella:

Mae ein gwaith i gyd yn canolbwyntio ar wella, adferiad a symud ymlaen. Rydym yn gweithio gyda phobl trwy’r heriau y maen nhw’n eu hwynebu i ganfod ffyrdd o reoli eu lles a theimlo’n well.

Mae hyn yn golygu gweithio gyda phobl i ganfod a harneisio eu cryfderau a’u galluoedd unigryw er mwyn cyflawni lles cynaliadwy i fyw’r bywyd y maen nhw’n ei ddewis.

Iechyd Meddwl a Diagnosis

Gall fod yn ddychrynllyd iawn os ydych chi’n dechrau teimlo trallod emosiynol, meddyliau anarferol neu ymwthiol, neu’n gweld a chlywed pethau na all eraill eu gweld.

Yn aml, gall y teimladau neu’r profiadau hyn fod yn ymatebion hollol ddealladwy i bethau sydd wedi digwydd i chi neu sydd yn digwydd i chi. Gyda’r gefnogaeth iawn – therapïau siarad, darllen, siarad ag eraill sydd wedi cael yr un profiadau, neu hyd yn oed leihau rhai o’r pethau straenus yn eich bywyd – bydd pethau’n gwella.

Mae llawer o’r dialog o gwmpas iechyd meddwl yn feddygol ei natur, ac wedi’i ffurfio o amgylch patrwm diagnosis seiciatryddol.

Mae yna ffyrdd eraill o wneud synnwyr o’r hyn a allai fod yn digwydd i chi a chredwn ei bod yn bwysig rhannu’r wybodaeth i’ch galluogi i wneud y dewisiadau rydych chi’n credu sydd orau i chi.

Mae diagnosis a thriniaeth draddodiadol yn gweithio i rai, ond nid i eraill. Gwyddom fod angen cael diagnosis yn aml er mwyn cyrraedd at help arall fel tai, budd-daliadau lles a chymorth ariannol arall, ac i gael gwasanaethau a thriniaethau iechyd meddwl. Er nad ydym yn meddwl bod hyn yn iawn, gwyddom mai dyma’r realiti ac felly ein cyngor ni bob amser fyddai i chi wneud yr hyn rydych chi’n credu sy’n angenrheidiol i gael yr hyn rydych chi’n teimlo’r angen amdano, yr hyn fydd o gymorth i chi.

Rydym yn gweithio gyda model sydd wedi’i lywio gan drawma sy’n golygu ein bod yn credu bod y rhan fwyaf o ffurfiau trallod emosiynol wedi’u gwreiddio ym mhrofiadau bywyd pobl, felly bydd gennym bob amser ddiddordeb yn ‘beth sydd wedi digwydd i chi’ yn hytrach na ‘beth sydd yn bod arnoch chi’. Fe rannwn amrywiol opsiynau triniaeth a chefnogaeth gyda chi a’ch helpu i gael yr hyn rydych chi’n credu sydd orau i chi.

Credwn mai chi yw’r arbenigwr yn eich bywyd chi eich hun.