Cefnogaeth gyda dementia

Rydym yn darparu cefnogaeth i bobl sy’n byw gyda dementia a’u gofalwyr yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg.

Mae prosiect DIAL yn cefnogi pobl sy’n byw gyda dementia a’u gofalwyr yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg. Wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru, trwy’r Grant Gwasanaethau Cymdeithasol, mae’r prosiect yn darparu gwasanaethau mawr eu hangen sy’n gwella bywydau pobl sy’n byw gyda dementia a’r rhai sy’n gofalu amdanynt.

Nid yw “Beth yw eich diddordebau a’ch uchelgeisiau?” yn gwestiwn rydym fel arfer yn eu cysylltu â gofal dementia, ond mae DIAL yn troi’r disgwyliadau hyn o gwmpas. Yn lle canolbwyntio ar fersiwn feddygol o’r cyflwr sy’n edrych yn unig ar symptomau a diogelwch, ystyrir anghenion cyffredinol pob unigolyn.

Mae buddion o dreulio amser gyda ffrindiau, bod yn rhan o’n cymunedau, a chymryd rhan mewn ymarfer corff wedi’u hymchwilio a’u dogfennu’n dda. Mae DIAL wedi ymrwymo i roi pob un o’r agweddau pwysig hyn ar les ar waith, gyda chefnogaeth wedi’i theilwra sy’n helpu’r unigolyn i ddatblygu ymdeimlad o foddhad, gan gadw ei feddwl yn egnïol ac wedi’i ysgogi.

Gan adeiladu hunan-barch a hyder, mae’r prosiect yn helpu pobl i aros yn eu cartrefi am gyfnodau hirach, gyda llai o amser yn cael ei dreulio yn yr ysbyty ac yn nodi y gallai gweithgaredd corfforol arafu dilyniant dementia.

Cysylltwch i ddarganfod mwy:

connect@platfform.org
01656 647722

Nid yn Angof

Ymgyrch ac arddangosfa yw Nid yn Angof a ariennir gan Gronfa Dreftadaeth y loteri sy’n dathlu ac yn rhannu straeon pobl sy’n byw bywyd y tu hwnt i ddementia.

Darganfyddwch fwy am Nid yn Angof a chewch afael ar adnoddau defnyddiol eraill.

Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn

  • Prosiectau

    Mae ein prosiectau’n canolbwyntio ar ddau faes eang; Atal Argyfyngau a’r Cartref a Bywyd, Gwaith a Lles.

  • Ein hymagwedd

    Mae ein hymagwedd wedi’i seilio ar asedau, wedi'i lywio gan drawma ac yn canolbwyntio ar wella

Rydyn ni'n galw am newid; dewch gyda ni bob cam o'r ffordd. Cewch ddiweddariadau a byddwch yn rhan o'r hyn a ddaw nesaf.

Cofrestrwch