HomeAmdanom niStrategaeth a gwerthoedd

Strategaeth a gwerthoedd

Ein Cenhadaeth: bod yn blatfform ar gyfer cysylltu, trawsnewid a newid cymdeithasol.

Ein Gweledigaeth: lles cynaliadwy i bawb.

I wireddu hyn, mae angen newid gwirioneddol yn y system a newid sylfaenol yn ein canfyddiad o, a’n hymateb i, drallod emosiynol.

Mae Platfform yn gysylltiedig, yn dosturiol, yn ddewr ac yn chwilfrydig.

Cysylltiedig: Mae synnwyr o gysylltiad yn sylfaenol i les. Mae hynny’n cynnwys teimlo cysylltiad â phobl, lleoedd, cymunedau, natur, mudiadau cefnogol, a’r byd ehangach.

I annog cysylltiad, rydym yn ddiffuant, yn agored ac yn onest – ac yn trin pawb yn gyfartal.

Tosturiol: Credwn y dylid dangos tosturi i bawb, felly caredigrwydd ac empathi sydd wrth galon ein dull wedi’i lywio gan drawma. Nid ydym yn beirniadu, nac yn awgrymu ein bod yn gwybod sut mae pobl yn teimlo – yn hytrach, rydym yn gwerthfawrogi gwahaniaethau unigol, ac yn rhoi’r parch haeddiannol i brofiadau bywyd pobl.

Dewr: Rydym yn fentrus wrth herio’r drefn bresennol yn niwylliant iechyd meddwl. Nid oes gennym ofn nofio yn erbyn y llif, rydym yn disgwyl ac y derbyn gwrthwynebiad i newid, ond rydym yn ymddiried yn ein greddf ac rydym am fod yn aflonyddgar ac yn benderfynol wrth sicrhau newid er lles cyffredinol pawb.

Chwilfrydig: Mae gennym ddiddordeb bob amser yn syniadau a phrofiadau pobl, ac rydym yn gweld ein gwaith fel proses o ddysgu parhaus. Rydym yn gofyn cwestiynau – ac yn cwestiynu’r atebion – fel rhan o fudiad cymdeithasol ehangach sy’n archwilio dulliau newydd ar gyfer lles cynaliadwy.