4YP Gwent

Rydym yn gweithio ledled sir Gwent yn cynnig cefnogaeth i bobl ifanc rhwng 14 a 18 oed sy’n profi heriau gyda’u hiechyd meddwl.

Beth yw 4YP yng Ngwent?

Rydym yn cwmpasu’r pum ardal awdurdod lleol yn rhanbarth Gwent; Caerffili, Casnewydd, Torfaen, Sir Fynwy a Blaenau Gwent.

Mae ein grwpiau cymorth cymheiriaid yn rhoi cyfle i bobl ifanc rannu eu profiadau ag eraill a allai fod yn wynebu heriau tebyg, ac i ddysgu strategaethau newydd i hyrwyddo eu lles. Pobl ifanc sy’n penderfynu pa feysydd lles maen nhw am eu trafod a faint maen nhw am ei rannu.

Mae’n bwysig bod pobl ifanc yn gwybod, beth bynnag maen nhw’n ei wynebu, nad ydyn nhw ar eu pennau eu hunain nac wedi’u hynysu. Bydd unrhyw un sy’n cymryd rhan hefyd yn cael cyfle i hyfforddi i ddod yn Hyrwyddwr Adferiad a Mentor Cymheiriaid Gwirfoddol.

Beth rydyn ni’n ei gynnig

Rhaglen 10 Wythnos Meddwl am dy Feddwl:

Gan weithio dros cyfnod o 10 wythnos, rydym yn archwilio pwnc gwahanol bob wythnos a fydd yn helpu i hyrwyddo lles ac ymreolaeth pobl ifanc.

Mae’r 10 sesiwn yn cynnwys: ymwybyddiaeth ofalgar, cadw’n egnïol, meithrin cyfeillgarwch, byw’n iach, meddwl yn bositif, estyn allan, helpu eraill, bod yn drefnus, arferion cysgu iach a gosod nodau realistig a chyraeddadwy.

Grwpiau cymorth cymheiriaid:

Mae grwpiau cymorth cymheiriaid yn cynnig cyfarfodydd wythnosol a hwylusir gan aelod o’r tîm ac un o’n mentoriaid cymheiriaid hyfforddedig. Trefnir y rhain mewn amgylchedd hamddenol a chroesawgar lle gall pobl ifanc deimlo’n ddiogel, bod yn hunan go iawn a chael eu llais eu hunain.

Pa fath o bynciau mae’r gweithdai yn ymdrin â nhw?

  • Ymwybyddiaeth iechyd meddwl
  • Rheoli emosiynau
  • Hunan-barch a hunan-gariad
  • Strategaethau hunanofal
  • Ymwybyddiaeth Ofalgar
  • Straen
  • Cysgu’n iach
  • Dod o hyd i’ch llais
  • Gosod nodau ac uchelgeisiau realistig
  • Perthynas a chyfeillgarwch iach

Fel rhan o’r prosiect hwn rydym yn cynnig cyfleoedd i ddod yn Hyrwyddwyr Adferiad a Gweithwyr Cymorth Gwirfoddol.


Ar gyfer pwy mae hyn?

Ar gyfer gweithwyr proffesiynol
Gall cais am gefnogaeth gan weithwyr proffesiynol i berson ifanc ddod yn uniongyrchol atom trwy ddefnyddio’r ffurflen atgyfeirio yma. Derbyniwyd atgyfeiriadau hefyd trwy’r Panel Lles SPACE.

Ar gyfer pobl ifanc
Gall pobl ifanc gael mynediad uniongyrchol i’r prosiect trwy ddefnyddio’r ffurflen hunan-gyfeirio yma.

Ebost: youngpeople@platfform.org
Ffôn: 01656 647722 / 07436 139075

Efallai y bydd gennych ddiddordeb mewn