Gwrth-hiliaeth: lle rydyn ni wedi cyrraedd

Lansiwyd cynllun gweithredu gwrth-hiliaeth Platfform o ganlyniad i lofruddiaeth greulon George Floyd gan swyddog yr heddlu Derek Chauvin, a’r sgyrsiau dwys dilynol a gododd o amgylch hiliaeth mewn cymdeithas heddiw. Roedd Platfform yn ddistaw yn y sgyrsiau hyn i ddechrau, ac fe’i galwyd allan; gallwch ddarllen ymateb ein Prif Swyddog Gweithredol yma.

Fe wnaethom gydnabod ein distawrwydd a’n diffyg gweithredu, ac yna myfyrio ar safle sefydliad fel ni yn ein cymdeithas, a’r cyfrifoldebau mae’r safle hwnnw’n eu rhoi i ni. Fe wnaethom gydnabod na allem honni’n llawn ein bod yn hyrwyddo lles os oedden ni’n methu â mynd i’r afael â rhagfarn, nad oeddem yn gwneud digon i fod yn gynghreiriaid effeithiol, a bod angen mwy o waith. Gallwch ddarllen ein datganiad llawn yma.

Er mwyn dod yn gynghreiriaid effeithiol yn y frwydr yn erbyn hiliaeth, roedd yn amlwg bod angen ystod ehangach o gefndiroedd a phrofiadau byw arnom yn ein tîm, a bod angen i hyn ddechrau ar lefel y Bwrdd. Mae ein hymddiriedolwyr wedi cymryd rhan weithredol o’r cychwyn cyntaf, gan ein helpu i lunio cynllun a fyddai’n caniatáu i Platfform fod yn sefydliad mwy cynhwysol.

Fy rôl i yw ein helpu i sicrhau ein bod yn gwneud i hyn ddigwydd, ac i lunio ein strategaeth wrth i ni symud ymlaen.

Rydw i’n Fwslim Pacistanaidd a anwyd ym Mhrydain, a dan law cymdeithas a’r system iechyd, rwyf wedi dioddef blynyddoedd o hiliaeth a gwahaniaethu. Rwy’n gwybod beth yw’r effaith barhaol ar fy iechyd meddwl. Mae’r trawma yr un mor real heddiw ag yr oedd flynyddoedd lawer yn ôl.

Rwy’n gwybod o brofiad uniongyrchol fod gwahaniaethu ac anghydraddoldeb yn bresennol iawn mewn cymdeithas heddiw, ac rwyf wedi teimlo'r effaith mae hynny’n ei gael ar les. Rwyf yn deall yn iawn pa mor bwysig yw'r gwaith hwn, ac rwyf yn angerddol am ei wneud.

Dyma’r hyn rydym wedi’i gyflawni hyd yn hyn:

 • Fe wnaethom lansio ein cynllun gweithredu gwrth-hiliaeth sefydliadol
 • Fe wnaethom greu rôl newydd: Arweinydd Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant
 • Sefydlwyd ein grŵp Gweithredu Gwrth-Hiliaeth, a chytunwyd ar gynllun gwaith cychwynnol
 • Rydym yn gweithio gyda Seicolegydd Clinigol i sefydlu diogelwch seicolegol i bawb yn y grŵp
 • Mae penodiadau wedi’u gwneud sydd wedi cynyddu amrywiaeth ar lefel y Bwrdd
 • Rydym wedi gosod carreg filltir strategol i’r sefydliad gael gweithlu mwy amrywiol, yn benodol ar lefelau llywodraethu ac arweinyddiaeth ac i ennill achrediad allanol mewn arfer da erbyn 2024
 • Darparwyd sesiynau addysgol i staff i’n helpu i ddeall hiliaeth mewn cymdeithas fodern yn well, ac mae gennym ystod gynyddol o adnoddau addysgol ar gael i staff
 • Gweithdai i staff ar gysyniadau braint, a bod yn gynghreiriad cadarnhaol
 • Byddwn yn cymryd rhan ym mhroses ymarferol cymhwysedd diwylliannol Diverse Cymru, gan ddechrau yn gynnar yn 2022
 • Addewid Gwneud Nid Dweud wedi’i llofnodi, a disgwyliadau addewidion wedi’u hymgorffori yn ein cynllun gweithredu
 • Mae adolygiadau polisi ar waith i sicrhau ein bod yn gynhwysol, a bod ein proses recriwtio yn adlewyrchu hyn

Yr hyn rydyn ni’n anelu at ei gyflawni nesaf

 • Byddwn yn adolygu ac yn diweddaru ein cynllun gweithredu gwrth-hiliaeth yn barhaus
 • Ehangu’r grŵp gweithredu gwrth-hiliaeth i gwmpasu cylch gwaith Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant ehangach – cytuno ar Gylch Gorchwyl a datblygu cynllun gweithredu / gwaith ehangach
 • Sefydlu Rhaglen Cynghreiriaeth Platfform
 • Ymgorffori deunydd addysgol mewn dysgu staff craidd – fel ymsefydlu a hyfforddiant staff
 • Achrediad Diverse Cymru – mae hyn ar y gweill ar gyfer ein timau canolog craidd, ac mae cynlluniau wedi’u hamserlennu ar gyfer eu cyflwyno i ardaloedd eraill.
 • Diweddaru ein datganiad Gwrth-Hiliaeth a dangos y cynnydd a wnaed yn gyhoeddus
 • Rhoi Polisi Amrywiaeth a Chynhwysiant cynhwysfawr ar waith
 • Sicrhau bod ein gwefan yn adlewyrchu ein pobl drwy hyrwyddo ein diwylliant a’n gwerthoedd
 • Parhau gyda gweithdai staff sy’n berthnasol i’n cynllun gweithredu gwrth-hiliaeth a phynciau Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant ehangach
 • Hyfforddiant rhagfarn anymwybodol i’r tîm Gweithredol a Rheolwyr
 • Creu mwy o gysylltiadau â gwahanol gymunedau

Fy rôl fel Arweinydd Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant

Rwy’n gweithio i greu newid yn Platfform, i sicrhau bod chwarae teg i bawb, ac i helpu i’n gwneud yn sefydliad sy’n adlewyrchu ystod ehangach o gefndiroedd a phrofiadau. Rwy’n gweithio i ddileu unrhyw rwystrau, systemau a phrosesau sy’n gwneud niwed, gwahaniaethu neu anghydraddoldeb cefnogaeth i sicrhau bod Platfform yn rhan o’r ateb ac nid y broblem.

Mae Ewan (ein Prif Swyddog Gweithredol) a minnau’n gwybod, er mwyn gwneud newid gwirioneddol, ystyrlon, fod angen gweledigaeth glir yn gyntaf, a cherrig milltir yr ydym yn atebol iddynt. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y rhain yma.

Mae ein Grŵp Gweithredu Gwrth-Hiliaeth yn helpu i dynnu sylw at yr hyn mae angen i ni ei wneud i fod yn sefydliad mwy cynhwysol, lle mae staff yn teimlo y gallant fod wir yn nhw eu hunain bob dydd. Rydym wedi gwneud llawer o gynnydd, ond mae cymaint mwy i’w wneud o hyd.

Rydym yn gweithio ochr yn ochr â phobl sy’n arbenigwyr yn eu maes, sy’n rhannu eu profiadau bywyd gyda ni, ac yn ein helpu i addysgu ein hunain ar realiti hiliaeth fodern.

Rwy’n rhan o banel annibynnol a gefnogir gan Tai Pawb. Ymunais â’r panel i gynnig fy nghefnogaeth a rhannu fy nysgu a’m profiad gyda sefydliadau eraill yn ogystal â dangos fy ymrwymiad i ac ymrwymiad Platfform i newid.

Yn ddiweddar, rwyf wedi sicrhau lle ar Raglen Mentora Bywyd Cyhoeddus Traws-Gydraddoldeb Pŵer Cyfwerth Llais Cyfwerth a byddaf yn cael fy mentora gan EYST. Mae EYST yn gweithio i gefnogi pobl o gefndiroedd ethnig sy’n lleiafrif yn y DU, pobl ag anableddau, merched, a phobl o’r gymuned LGBTQ+ i gynyddu ein heffaith a’n dylanwad mewn bywyd cyhoeddus a gwleidyddiaeth.

Wrth i mi ddod at ddiwedd y diweddariad hwn, rwyf wedi dysgu gwers werthfawr:

Nid oedd gennyf lais o'r blaen, ond nawr mae gen i lais. Ni fydd Platfform, na minnau, yn aros yn dawel mwyach.

Byddwn yn parhau i herio ein hunain i wneud yn well, byddwn yn parhau i addysgu a chefnogi ein gilydd, a byddwn yn sicrhau bod gan bawb o fewn y sefydliad yr offer i wneud yr hyn sy’n iawn i’r bobl rydym yn gweithio gyda nhw.

Pobl/sefydliadau sydd wedi ein helpu ar ein taith ac sy’n parhau i wneud hynny:

Abu-Bakr Madden – Hyfforddiant Hanes Pobl Dduon yng Nghymru
Mae Bywydau Du o Bwys Cymru – cinio a dysgu
Diverse Cymru – Cymhwysedd Diwylliannol
Tai Pawb – Gwneud Nid Dweud
Marilyn Bryan-Jones – Ymgynghorydd Amrywiaeth a Chydraddoldeb